Розопроизводителите очакват отговор от дестилериите: ще изкупуват ли розов цвят?

Розопроизводителите очакват отговор от дестилериите: ще изкупуват ли розов цвят?

Розоп­роиз­водителите в много части на страната очак­ват ясен отговор от дес­тилериите за това, дали ще изкупуват розов цвят през тази година. Отговор на въп­роса е бил потър­сен по време на онлайн среща между Бъл­гар­ска Национална асоциация етерични масла, пар­фюмерия и Коз­метика, от една страна, и Професионална асоциация на розоп­роиз­водителите, от друга страна. „Значителна част от преработ­вателите имат големи складови налич­ности и са категорични, че няма да започ­нат кам­пания по изкупуване на розов цвят. Други са успели да продадат мас­лата си и смятат да проведат нор­мална кам­пания по изкупуване на цвета. За района на Сопот и Кар­лово ситуацията е деликатна, тъй като произ­веж­дания в Кар­лов­с­ката долина цвят се преработва от „Бъл­гар­ска роза“, която заяви, че още не е взела решение каква кам­пания ще проведе през тази година. Това е тежък отговор за розоп­роиз­водителите, тъй като те правят големи раз­ходи през фев­руари и март. В този период ако преработ­вателите нямат пазари, сме пос­тавени пред дилемата да пренеб­рег­нем насаж­денията. Тази година се очер­тава да бъде добра за розоп­роиз­вод­с­т­вото заради обил­ните валежи“, комен­тира за „Агрозона“ Христо Николов, пред­седател на Професионална асоциация на розоп­роиз­водителите. Бран­шът очаква, до края на фев­руари Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите да свика Кон­сул­тативен съвет за мас­лодай­ната роза. Точ­ките от днев­ния ред все още се уточ­няват от асоциацията, уточни Христо Николов, но основ­ният въп­рос, който въл­нува произ­водителите е дали ще има кам­пания по изкупуване на мас­лодай­ната роза. Розоп­роиз­водителите нас­тояват също така за финан­сова помощ, която да бъде справед­ливо раз­п­ределена. От своя страна земедел­с­ките стопани следва да гаран­тират, че тези сред­с­тва ще бъдат инвес­тирани в модер­низация и оптимизация на раз­ходите за произ­вод­с­тво. Иден­тифицираните площи с мас­лодайна роза в страната са 44 000 дка. При произ­вод­с­тво на 15 00016 000 т суровина, която се очаква да бъде рекол­тирана и според намеренията, които пред­с­тои да обявят дес­тилериите, ще се преценява какъв ще е необ­ходимият раз­мер на обез­щетенията, които розоп­роиз­водителите ще поис­кат от дър­жавата. „Миналата година дър­жавата събра сред­с­тва за под­помагане на сек­тора и стопаните получиха обез­щетения, с които „закър­пиха дуп­ките“. Надяваме се на подобен раз­мер на под­помагане, но раз­п­ределен по по-справедлив начин,“ обясни Христо Николов и допълни, че причината за недал­новид­ното раз­п­ределение е била причинена от рег­ламент на Европейс­ката комисия.