Хотелиерите искат ваксинационни паспорти за свободно пътуване на туристите

Хотелиерите искат ваксинационни паспорти за свободно пътуване на туристите

Част от турис­тичес­кия бранш — Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска асоциация (БХРА), поиска въвеж­дането на двус­т­ранни споразумения с дър­жави относно вече вак­синираните гости или т.нар. вак­синационни пас­порти. Такива споразумения за пред­с­тоящия летен сезон Израел пос­тигна с Гър­ция и Кипър. Те поз­воляват на турис­тите, които са се имунизирали, да пътуват свободно. От бранша очак­ват от ресор­ния минис­тър да даде начало на лет­ния сезон още на Велик­ден, както и да се помисли в посока отпадане на ПСР тес­товете за прис­тигащи от региони с малко раз­п­рос­т­ранение на болестта. От БХРА нас­тояват за среща под егидата на минис­търа на туризма Марияна Николова с учас­тието на здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов, глав­ния санитарен инс­пек­тор Ангел Кун­чев и пред­седателя на НОЩ Вен­цис­лав Мутаф­чийски, за да бъде обсъдена под­готовка на пред­с­тоящия летен сезон. От асоциацията алар­мираха, че част от хотелите все още не са получили помощите за запаз­ване на пер­сонала въп­реки обещанието на здрав­ния минис­тър, че сред­с­т­вата ще бъдат изп­лащани в срок. “На някои от хотелиерите не са превеж­дани суми от края на сеп­тем­ври“, уточни пред­седателят на асоциацията Георги Щерев. БХРА пред­лага да се съз­даде специална схема за под­помагане на биз­неса, като хотелите да бъдат обез­щетени с 30% от спада на оборота им за съот­вет­ния период. От дан­ните на НСИ стана ясно, че епидемията е сринала пътуванията в края на годината. Общият брой на пътувалите през пос­лед­ното тримесечие е с 63,8% по-малък в срав­нение със същото тримесечие на 2019 г. Срив се наб­людава както в броя на пътувалите в страната — с 57,4%, така и в броя на пътувалите в чуж­бина — с 91,7%.