БНБ: И през януари продължава растежа на депозитите и кредитите на домакинствата

БНБ: И през януари продължава растежа на депозитите и кредитите на домакинствата

През януари 2021 година депозитите на неп­равител­с­т­вения сек­тор в бъл­гар­с­ката бан­кова сис­тема са в раз­мер на 94,089 млрд. лева (74,6% от БВП), като годиш­ното им увеличение е с 11,9% след рас­теж с 9,7% месец по-рано (през декем­ври 2020-та), показ­ват данни на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ). Депозитите на нефинан­совите пред­п­риятия през януари са в раз­мер на 29,253 млрд. лева (23,2% от БВП), нарас­т­вайки на годишна база с 13,5% след тяхно повишение с 10,5% през пред­ход­ния месец. В същото време депозитите на финан­совите пред­п­риятия нарас­т­ват с 25,4% на годишна база след повишение с 2% през декем­ври 2020 г. и дос­тигат в началото на 2021 г. 3,225 млрд. лева (2,6% от БВП). В края на януари депозитите на домакин­с­т­вата и НТООД (Нетър­гов­ски организации, обс­луж­ващи домакин­с­т­вата) са в раз­мер на 61,612 млрд. лева (48,9% от БВП), като се повишават на годишна база с 10,5% след рас­теж с 9,7% месец по-рано. Кредитите за неп­равител­с­т­вения сек­тор през пър­вия месец на тази година са в раз­мер на 65,747 млрд. лева (52,2% от БВП) спрямо кредити за 65,456 млрд. лева през декем­ври, като нарас­т­ват на годишна база с 4,6% (спрямо януари 2020 г.). Според дан­ните на БНБ кредитите за нефинан­сови пред­п­риятия се повишават през януари с 3,4% на годишна база след повишение с 3% месец по-рано, като дос­тиг­нат 35,869 млрд. лева (28,5% от БВП). Кредитите за домакин­с­тва и НТООД през януари пък са в раз­мер на 25,576 млрд. лева (20,3% от БВП), като спрямо януари 2020 г. те се увеличават с 6,3% след повишение с 6,6% през декем­ври 2020 г. През януари жилищ­ните кредити са за 12,071 млрд. лева и нарас­т­ват на годишна база с 11,4% (при годишно увеличение с 11,6% през декем­ври), докато пот­ребител­с­ките кредити въз­лизат в началото на 2021 г. на 11,947 млрд. лева и са с 4,7% над нивата от януари 2020 г. след тяхно повишение с 5,0% месец по-рано. В края на миналия месец кредитите, предос­тавени на финан­сови пред­п­риятия, са в раз­мер на 4,301 млрд. лева (3,4% от БВП), нарас­т­вайки на годишна база с 4,4% след тяхно повишение с 3,6% през декем­ври 2020 г.