Преизчисляването на пенсиите доведе до недоволство у много възрастни хора

Преизчисляването на пенсиите доведе до недоволство у много възрастни хора

Преиз­чис­лението на пен­сиите доведе до недовол­с­тво у много възрастни.Една от тях е 74-годишната Йор­данка Пан­гелова от Велико Тър­ново, която за своя 50-годишен трудов стаж получила 20 лева увеличение на пен­сията си, се казва в репор­таж на БНР. Въз­мутена и обидена съм, мизер­с­т­ваме и никой не ни обръща внимание, заяви жената, която ще търси правата си пред премиера и социал­ния минис­тър: “Започ­нала съм работа на 20 години, спрях на 70. Пос­лед­ният ми фиш е 49 години и 8 месеца трудов стаж. Прирав­нена съм с хората, които вземат минимална пен­сия — 300 лева. Това нещо е срам, позор, обида за мен, подиг­равка с човеш­кия труд. Сега какво са увеличили, вземам бележ­ката от бан­комата — 448 лева, с 20 лева. Всичко това, което е пос­т­роено — бол­ници, дет­ски градини, полик­линики, училища е от нашия труд, тогава не е имало еврос­ред­с­тва. Ще напиша писмо на минис­търа на социал­ното минис­тер­с­тво, ще напиша на премиера. Не съм доволна, трябва да се дейс­тва. Когато изчис­лихме с моя внук — за 49 години трудов стаж по 1,35 коефициент, трябва да вземам пен­сия 648 лева. На нищо не прилича! Просто тези пен­сии ги раз­дадоха “на кал­пак“, който хич не е работил — минимална, който цял живот е работил — и той минимална. Не може така“! Йор­данка Пан­гелова е работила в Спор­т­ния тотализатор, в Еко инс­пек­цията, в Меж­дуучилищ­ния цен­тър, в аптека и още на три-четири места във Велико Тър­ново за своя половин­вековен трудов стаж: “30 дни чакам пен­сията и за три часа я няма“ — споделя 74-годишната великотър­новка и раз­казва, че с неп­рекъс­нато увеличаващите се цени на храната и на енер­гоносителите със своя съп­руг мизер­с­т­ват, налага се да издър­жат и без­работ­ната им дъщеря и внук: “Четири човека в два дома със 700 лева живеем. Имам чув­с­т­вото, че ако не са тези промоции в хранител­ните магазини, ние ще стоим гладни. За храна съм нап­равила едно бидонче със зеле. За довечера съм нап­равила сър­мички и пиперки, запечени в една тавичка, пос­тни. Това е, няма. Три-четири пър­жолки за Нова година, това е. Смет­ките за ток на едното жилище 130 лв., а на другото — 40 лв. Не зная как ще се оправяме. Това нещо просто трябва момен­тално да се реши. Нав­сякъде по света вечер, хората като лягат се съб­личат, ние се обличаме и се завиваме. Цял ден стоим завити във въл­нени одеяла, за да не пус­каме климатика. Нова дрешка или обувки не съм си купувала от пет-шест години може би“. Социал­ните нерав­ности се увеличават, а това допъл­нително демотивира хората, които цял живот са работили и нямат усещането за пъл­ноцен­ност и дос­тойн­с­тво, раз­с­т­ройва се въз­рас­т­ната великотър­новка: „Това е позор, какво да ви кажа. Срамно ми е, обидно ми е, подиг­равка с моя труд! Как може да има такава голяма раз­лика между таван и най-ниска пен­сия. Този, който взема 1600 лева, да не е бил с 16 крака и 16 ръце. Така не може и не бива“. 74-годишната великотър­новка е социално и политически активен човек. Йор­данка Пан­гелова е под­к­репила новите управ­ляващи и иска само едно — социална справед­ливост: “Голямо доверие съм им гласувала, за “Продъл­жаваме промяната“ гласувах, в изборни комисии съм била и каз­вам: Дано, дано, дано тези хора нещо да оправят! Но ми се струва, че не зная. Пред­ните управ­ляващи отк­рад­наха всички евра. Надеж­дите ми за новите са да оправят нещата, който кол­кото зас­лужава, тол­кова да получава. Това искам от тях, нищо друго“.