Горивата ще продължат да поскъпват

Горивата ще продължат да поскъпват

Потребителите скоро няма да видят понижение на цените по бензиностанциите

За съжаление, прог­нозата не може да бъде особено розова. Прог­нозата е трудна и неясна.“ Това каза пред БНР пред­седателят на Бъл­гар­с­ката пет­ролна и газова асоциация Живодар Тер­зиев. Пър­вата десет­д­невка на месеца има пос­тепенно и устой­чиво покач­ване на меж­дународ­ните цени, което е притес­нително, комен­тира Тер­зиев. По думите му към днешна дата не се очер­тава явна тен­ден­ция на понижение. През януари цените ще рас­тат или поне на бен­зинос­тан­циите няма да видим особено понижение, заяви Живодар Тер­зиев. „Очак­вам пропан-бутанът да поев­тинее. Успоредно с това след­ващите няколко дни метанът за автомобили, ком­п­ресираният природен газ, ще продължи да се покачва. Масово цените ще минат 3 лева. Когато единият алтер­нативен продукт поев­тинее, в същото време другият ще стане почти нетър­пимо скъп. Ще има отлив от този продукт “, каза още той. При бен­зина и дизела няма да има добра новина, посочи Тер­зиев. Според него ако няма увеличение, то цените ще се задър­жат. Запитан може ли да се стигне до недос­тиг на горива в Бъл­гария, Живодар Тер­зиев под­черта, че от средата на декем­ври ситуацията на Бал­каните е спокойна: „Горива има. Още повече януари не е тол­кова силен, с тол­кова голямо пот­реб­ление. Резерви има — говорим за оперативни резерви, които да пок­рият временни зат­руд­нения. Кой колко заделя от операторите — това са данни леко кон­фиден­циални и са в Дър­жав­ната аген­ция „Воен­нов­ременни запаси“, но ние си под­дър­жаме нашите запаси и в случай на крайна нужда сме в готов­ност да освободим такива.“ Тер­зиев съобщи, че пред­с­тои тренировъчно тес­тово освобож­даване на горива, защото такава ситуация не е имало от 2011 г.