Банковите преводи вече ще пристигат за час

Банковите преводи вече ще пристигат за час

От фев­руари всички парични преводи, които физичес­ките лица и фир­мите извър­ш­ват помежду си през бан­ките в Бъл­гария, ще са в рам­ките на час. До момента това беше въз­можно само срещу зап­лащане на солидна бан­кова такса. От БНБ уверяват, че бан­ките повече няма да имат основание допъл­нително да так­суват бър­зите тран­сак­ции. Към момента преведените пари често се забавят и прис­тигат при получателя едва на след­ващия ден. Причината е, че раз­п­лащания през сис­темата БИСЕРА се извър­ш­ват три пъти дневно, и в зависимост от това кога са наредени, могат да са налични по сметка на другия ден. Ако клиен­тът иска да е сигурен, че парите ще прис­тиг­нат вед­нага, тогава се пол­зва сис­темата RINGS, а това е свър­зано и с допъл­нителна такса. Новата по-бърза услуга е резул­тат от работата по проект, започ­нал през 2020 г., посочва цен­т­рал­ната банка. При него клиен­т­с­ките преводи вече ще се извър­ш­ват съг­ласно изис­к­ванията на Един­ната зона за плащания в евро (SEPA). На прак­тика платеж­ните нареж­дания ще се изпъл­няват 24 часа в денонощието през всички кален­дарни дни на годината. Това особено ще ускори превода на работни зап­лати като всички работ­ници в рам­ките на един час ще получават въз­наг­раж­денията си, независимо на коя банка са клиенти. В рам­ките на час ще можем да зах­раним смет­ката на род­нина, близък, биз­нес­пар­т­ньор или дос­тав­чик. При спряна услуга от даден оператор — нап­ример телефон, ток или вода, дъл­жимата сума ще бъде получена по-бързо при извър­ш­ване на превод от клиента и услугата ще бъде възоб­новена. Засега обаче плащанията към бюджета са изк­лючени от нововъведението. Там левовите тран­сак­ции ще преминат в SEPA на по-късен етап. Новата услуга не означава обаче премах­ване на бан­ковите такси за преводи. Въвеж­дането на стан­дарта SEPA за всички преводи в лева ще се так­сува според дейс­т­ващите тарифи на бан­ките, но БНБ под­чер­тава, че новата услуга не трябва да увеличава так­сите, които пот­ребителите и биз­несът зап­лащат за извър­ш­ване на платежни операции.