100 години ПК „Нов живот“ с. Чернево - съхранява кооперативните ценности и принципи

100 години ПК „Нов живот“ с. Чернево - съхранява кооперативните ценности и принципи

100 години — на въз­раж­дане, на всеот­дайна дей­ност, на поколения кооперативни дейци и предани спод­виж­ници, за да бъде съх­ранена бъл­гар­с­ката кооперативна духов­ност и традиция. В тази 100 годишна история дей­ността на кооперацията е горяла като огън, затих­вала е като жарава, тлеела е като горяща пепел и отново се е раз­пал­вал огън и любов към нови прояви и раз­нородни дей­ности. Именно поводи като днеш­ния ни дават самочув­с­т­вието, че в тези трудни времена нас ни има и кооператив­ното дело продъл­жава.“ С тези трогателни думи бе отк­рита официал­ната церемония по случай 100 годиш­нината на ПК „Нов живот“ с. Чер­нево. Тър­жес­т­вото се проведе на 25.10.2019 г. пред тър­гов­с­кия обект КООП в цен­търа на селото и бе отк­рито от пред­седателя на ПК „Нов живот“ с. Чер­нево г-н Николай Янев.

Освен всички член-кооператори, на праз­ника присъс­т­ваха г-жа Доб­ринка Аджем­лер­ска, пред­седател на Кооперативен съюз Варна и целия колек­тив на Съюза, г-н Огнян Дъчев, изпъл­нителен дирек­тор на „Кооп­тър­говия“ АД гр. Варна, г-жа Татяна Манолова, пред­седател на ПК „Успех 20“ гр.Аксаково, г-н Янчо Иванов, пред­седател на ПК „Нар­кооп“ гр.Провадия, г-жа Геновева Кос­това, пред­седател на ПК „Нап­редък“ гр.Варна, г-жа Румянка Недел­чева, пред­седател на Кон­т­рол­ния съвет на съюза, г-н Христо Харалам­биев, пред­седател на Кооперативен съюз Варна до 2011 година и дъл­гогодишен кооперативен деятел, г-н Владис­лав Параш­кевов, изпъл­нителен дирек­тор на „Кооп­тър­говия“ АД гр. Варна до 2011 г. и г-н Димитър Чакъров, дъл­гогодишен служител на КС Варна и пред­седател на Кон­т­рол­ния съвет на Съюза до 2015 г. Като член-кооператор присъс­тва и кметът на Община Суворово — г-н Пав­лин Парас­кевов.

Поз­д­равителни адреси и цветя бяха връчени от г-жа Доб­ринка Аджем­лер­ска, пред­седател на КС Варна и от Управител­ния съвет и колек­тива на Съюза, от г-н Огнян Дъчев от името на „Кооп­тър­говия“ АД гр.Варна и от г-н Пав­лин Парас­кевов.

За всички присъс­т­ващи бяха осигурени подаръчни сувенири по повод чес­т­ването, а за доб­рото нас­т­роение по време на праз­ника се пог­рижи дет­ска тан­цова група „Зор­ница“ с.Чернево с ръководител Свилен Хрис­тов. Праз­никът завърши с кръшно бъл­гар­ско хоро, на което се хванаха и всички присъс­т­ващи.

Историческа хроника

През далеч­ната 1919 година 34 будни стопани от село кара Хюсеин начело с дук Рай­ков, Христо Каращерев, Васил Янчев основават Кредитна кооперация „Нов живот“. В онези трудни времена Христо Каращерев ипотекира соб­с­т­вените си земи за да получи кредит от банка. По това време селото е наб­роявало около 200 домакин­с­тва. Целта на новата кооперация била да раз­дава заеми на своите членове, да набира влогове, с които да под­помага стопаните в управ­лението на тех­ните земедел­ски стопан­с­тва, както и да ги снаб­дява със стоки за лични нужди. Ръковод­с­т­вото на кооперацията намира, че провеж­даната предимно кредитна дей­ност не задоволява напълно интересите на кооператорите и през 1922 година отк­рива и пот­ребител­ски магазин.

Пред­с­тои труден период от няколко години (19281934), но въп­реки зат­руд­ненията и нес­полуките, кооперацията устоява и не се стига до ней­ната лик­видация. Ръковод­с­т­вото неп­рекъс­нато търси решения за стабилизиране и така през 1936 година кооперацията става агент на дирек­ция „Храноиз­нос“ като започва да изкупува всички видове зър­нени храни от селото. В своите складове тя събира около 12 хил. тона зър­нени храни годишно. Под ръковод­с­тво на Косьо Пас­калев дей­ността се раз­рас­тва и в складовете й са докарани храни на произ­водители от селата Просечен, Лев­ски, Баново и Изгрев65719304874216.

Освен зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото в селото е добре раз­вито и овцевъд­с­т­вото. През 1937 година със специален заем от Банка „Земедел­ски кредит“ кооперацията започва да аван­сира и овцевъдите срещу вълна, в селото по това време е имало 13 хиляди глави овце, от които около 8 хиляди са на стопани, чийто основен занаят бил овцевъд­с­т­вото. През 1940 год. кооперацията събира около 16 хиляди тона вълна, която продава изгодно и се раз­п­лаща и с Бан­ката и с произ­водителите. Произ­веденото голямо количес­тво мляко (около 100120 тона годишно) се преработва в мес­т­ната ман­дра. Преодолявайки поред­ната криза, Общото кооперативно съб­рание през месец март 1938 година взема решение отново да се раз­к­рие пот­ребител­ски магазин, което става реал­ност на 10 юни 1938. Събитието предиз­виква голям интерес, тъй-като само два дни след това е събора на селото, който се провежда на хрис­тиян­с­кия праз­ник „Свети дух“, а за да се под­държа магазина и той да задоволява пот­реб­нос­тите на стопаните, Общото съб­рание взема решение, с което задъл­жава всеки член-кооператор със соб­с­т­вената си каруца вед­нъж годишно без­п­латно да докарва от града стока за кооператив­ния магазин. През периода от 1959 до 1993 година Кооперацията прес­тава да същес­т­вува като самос­тоятелна единица. От 1-ви Април 1959 г. до 1978 г. е със­тавна част от РПК “Дев­нен­ски извори“, а от 1978г. до 1933 г. част от Район­ната пот­ребителна кооперация в Суворово.

През 1993 г. дъл­гогодишни член-кооператори, радетели на кооператив­ното дело като Велико Памуков, Щерьо Пас­ков, Атанас Пет­ров и др. подемат инициатива за отделяне на кооперацията от РПК Суворово. Те отс­тояват своето и на всички член-кооператори желание и я регис­т­рират като самос­тоятелна струк­тура, като й дават името Пот­ребителна кооперация „Нов живот. В своето 100 годишно раз­витие кооперацията преминава през икономически кризи, подем, зас­той и пак успехи, но успява да се съх­рани, благодарение на кооператив­ната идея.

Мисълта на учредителите е да под­помагат стопаните в селото и да след­ват идея, завещана от пред­ците ни. Идея, която сме длъжни да съх­раняваме, раз­виваме и предаваме на поколенията след нас. За да може кооперацията и кооператив­ното дело да ги има и след нас. За да не заб­равяме това, в ден като днеш­ния нека си спом­ним с уважение и прек­лонение за всеот­дай­ността и родолюбието на хората учредили нашата кооперация, на хората работили за съз­даването й, за укреп­ването й, за раз­витието й. Поз­волявам си от името на УС и от името на всички член-кооператори днес да изразя нашата благодар­ност и приз­нател­ност за положения от тях труд. Пок­лон“, така завърши своето слово пред­седателят на кооперацията г-н Янев.

Дирек­ция „КООП медии и рек­лама“ по материали на кооперацията