Кооперативната медицина в България - Част 2

Кооперативната медицина в България - Част 2

Първи зъболекарски кооперации

Уважаеми читатели, продъл­жаваме руб­риката “130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“, в която Ви запоз­наваме с любопитни факти от кооператив­ната история и присъс­т­вието на кооперациите в живота на хората. В днеш­ната статия ще Ви раз­кажем за пър­вите зъболекар­ски кооперации.

76. Съз­даване и раз­витие на Зъболекар­ско кооперативно депо

След основаването на кооператив­ната бол­ница в Бур­гас, медици-кооператори от цялата страна се заемат с нова задача — съз­даване на зъболекар­ски кооперации.

Пър­вите дип­ломирани зъболекари в Бъл­гария се появяват в края на миналото столетие. По това време не същес­т­вува нито една „тър­гов­ска къща“ или дружес­тво, което да снаб­дява бъл­гар­с­ките зъболекари с необ­ходимите материали, инс­т­рументи и други необ­ходими за зъболечението кон­сумативи. Зъболекарите, чиито брой пос­тепенно нарас­тва и към 1910 г. дос­тига 150 души, са принудени да поръч­ват зъболекар­ски материали от Виена и други европейски столици, а понякога дори от Америка — дос­тавка, която излиза много скъпо. Това зат­руд­нява работата на зъболекарите в страната и те започ­ват да тър­сят начини да усъвър­шен­с­т­ват и улес­нят дос­тав­ките на нуж­ните материали.

Така, на чет­вър­тия кон­г­рес на Зъболекар­с­кия съюз, със­тоял се през 1910 г., медикът Кисов за пръв път пред­лага да се образува „зъболекар­ско кооперативно депо“. Идеята му е приета еднодушно и делегатите въз­лагат на управител­ния съвет задачата да проучи въп­роса за съз­даването на кооперативно сдружение на зъболекарите.

Не след дълго управител­ният съвет на Зъболекар­с­кия съюз изготвя план и прис­тъпва към съз­даването на пър­вата зъболекар­ска кооперация. На след­ващия кон­г­рес през 1911 г. се избира комисия, която да изработи проек­тоус­тав и да го пред­ложи за обсъж­дане. Година по-късно (3 ноем­ври 1912 г.), проек­тоус­тавът е приет и се избира пър­вият управителен и кон­т­ролен съвет на новооб­разуваното Зъболекар­ско кооперативно депо. На 25 юли 1920 г. е приет нов устав, според който зъболекар­с­ката кооперация има за цел:

Да дос­тавя нуж­ните на зъболекарите материали и инс­т­рументи; Да изработва, когато това е въз­можно, някои от материалите;

Да извър­шва и други мероп­риятия, които биха отговорили на нуж­дите на членовете; Да осигурява необ­ходимите помещения за пос­тигане на целите си.

Членове на дружес­т­вото могат да бъдат всички зъболекари, които са членове на Зъболекар­с­кия съвет в страната.

След учредяването, 91 членове внасят дялов капитал от 248 000 лв. Пос­тепенно броят на кооператорите се увеличава и това осигурява бързо раз­витие на кооператив­ното сдружение.

В теж­ките военни условия и след вой­ните, сдружението пред­пазва зъболекарите от екс­п­лоатацията на тър­гов­ците. На основата на кооператив­ните прин­ципи, със силно чув­с­тво за общес­т­вена отговор­ност, зъболекарите-ентусиасти раз­виват значимо за времето си стопан­ско зъболекар­ско пред­п­риятие.

Кооперацията извър­шва и други дей­ности, които са в полза на членовете й. Така нап­ример, към нея се образува взаимос­помагателна каса, която освен осигуров­ките в случай на смърт, отпуска и крат­кос­рочни заеми на членовете си. За нуж­дите на касата се отделят 20% от годиш­ната печалба, както и целият приход от произ­вод­с­т­вото на пасти и прах за зъби.

По-късно се отк­рива и пен­сионна каса за осигуряване на кооператорите с три вида пен­сии — лична (след дос­тигане на извес­тна въз­раст), нас­лед­с­т­вена и за инвалид­ност.

За да насърчи спес­тов­ността у своите членове, кооперацията започва да приема срочни и без­с­рочни влогове. Такива се приемат само от кооператорите, като сумата им е неог­раничена и напълно гаран­тирана.

Зъболекар­с­ката кооперация се раз­вива много добре, защото освен основ­ната си дей­ност, организира дос­тавка на вносни материали и препарати на много по-ниски цени, в срав­нение с пред­лаганите от час­т­ните тър­говци. Това се отразява значително върху цената на зъболекар­с­ките услуги, които пред­лага. Така все повече хора получават дос­тъп до качес­т­вено лечение, а кооперацията се утвър­ж­дава като ком­петен­тно и авторитетно сдружение.

Интересни факти:

Зъб­ният емайл е най-твърдото вещес­тво в човеш­кото тяло. Пър­вите четки за зъби са били от дър­весни клонки. По време на дъв­ченето на клоните, влак­ната в тях почис­т­вали зъбите.

Древ­ните гърци изпол­з­вали пемза, талк, алабас­тър, прах от корали или ръжда от желязо, като паста за зъби. Устата на охлюва не е по-голяма от главата на кар­фица, но може да има над 25 000 зъба.

* Най-старият зъболекар е извес­тен, като Хеси-РЕ (Hesi-Re). Той е живял в Египет преди 5000 години.

Дирек­ция „КООП медии и рек­лама“