Управителният съвет на „РПК Наркооп-Пловдив” гр.Пловдив

Управителният съвет на „РПК Наркооп-Пловдив” гр.Пловдив

уведомява пъл­номощ­ниците си, че с Решение № 18, взето с Протокол № 8/07.07.2021 г.

О Т М Е Н Я Извън­ред­ното изборно Общо съб­рание на кооперацията, нас­рочено на 06.08.2021 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НАРПК НАРКООП-ПЛОВДИВ