Прогнозират 80 до 100% измръзване на овошките

Прогнозират 80 до 100% измръзване на овошките

Очак­ванията за рекол­тата от плодове тази година са песимис­тични заради ряз­кото зас­тудяване през март. Това комен­тира пред аген­ция “Фокус“ агроном Елена Белен­ска, дирек­тор на опит­ната стан­ция по земеделие в Сливен. “Тем­пературите още от декем­ври месец 2015 г. започ­наха да се вдигат, дър­ветата излязоха от дъл­бокия покой, което наруши нор­мал­ното им зимуване и предиз­вика в Северна Бъл­гария по-ранно раз­витие на пъп­ките и изм­ръз­ване почти до 80100%. Тази година за пръв път се наб­людава цъф­теж, който започна още от 10 март. Това за пръв път се случва от повече от 20 години. Наб­людаваният цъф­теж досега винаги е бил между 1 и 10 април“, посочи Белен­ска.

“При това положение неук­реп­налите още дръв­чета, които са в начален цъф­теж и пъп­ките, които са съв­сем слаби и свежи, ще изм­ръз­нат от нис­ката тем­пература и сланите, които се наричат т. нар. опожаряване. Освен това нис­ките тем­ператури пред­полагат и невъз­мож­ност за опраш­ване и образуване на добър завъд”, посочи Белен­ска.

Според нея ран­ният цъф­теж ще ком­п­рометира рекол­тата и добивът от овош­ките ще бъде много нисък. “Независимо, че земедел­с­ките стопани са под­гот­вени в момента с димки, със слама, която да запалят, с антиф­рос­тни препарати донякъде, не може да бъде осъщес­т­вено цялос­тно опаз­ване на овощ­ните кул­тури, тъй като цъф­тежът е много ранен и пред­с­тоят още много критични периоди, които всъщ­ност прик­люч­ват едва около 15 април“, каза Белен­ска. Според нея изм­ръз­ването трябва да се приеме като зас­т­рахователно събитие, за да бъдат под­помог­нати бъл­гар­с­ките произ­водители.