Хлебарите пак поискаха от властта 5 % ДДС за насъщния

Хлебарите пак поискаха от властта 5 % ДДС за насъщния

Ако се въведе диферен­циран ДДС за хляба, то произ­вод­с­т­вото на сивия сек­тор ще намалее. Това заявиха пред БНТ Марияна Кукушева, пред­седател на Национал­ния бран­шови съюз на хлебарите и слад­карите, и Мика Зай­кова, финан­сов екс­перт. ДДС е пър­вата стъпка за изс­вет­ляване на сек­тора. Ако данъкът стане 5%, това автоматично ще доведе до поев­тиняване на хляба в рам­ките на 1215%, посочи Кукушева. Тя уточни, че дос­тав­ната цена пред­с­тав­лява само около 40% от пот­ребител­с­ката или пазар­ната цена на хляба. Около 3540% са тър­гов­с­ките над­ценки и 20% — ДДС. По думите й решението на този въп­рос е в ръцете на правител­с­т­вото.

Мика Зай­кова под­к­репи тезата за диферен­циране на ДДС став­ката. Тя посочи, че в ЕС има само още една страна, в която тази ставка не е диферен­цирана, и това е Дания. Освен това изтъкна, че в Бъл­гария имаме диферен­цирана ставка за туризма и за хазарта. Според нея сивият сек­тор под­бива цените заради спес­тения ДДС. При условие, че цената при произ­водител е 50 ст., това означава, че тър­гов­ците могат да бъдат раз­с­лед­вани за кар­тел. Тази огромна раз­лика между едната и другата цена води до неп­равомерна печалба за тър­гов­ците, категорична беше Зай­кова.

Тези 1 млрд. лева, които дър­жавата губи от сивия сек­тор за година, всъщ­ност се реализират през тър­гов­ски обекти, които също не отчитат продаж­бата на хляб, обясни Марияна Кукушева. Според нея необез­покоявано работят пред­п­риятия и тър­гов­ски обекти, които ги няма в регис­т­рите. Сивият сек­тор е в най-големите градове на Бъл­гария, включително София, каза Кукушева и посочи като една от причините нас­тоящия закон за храните. Запитана защо храните не поев­тиняват след поев­тиняването на горивата, Кукушева изтъкна, че смет­ките за ток на ком­паниите са повишени.