ЮНЕСКО взе под закрила вековните букови гори на “Централен Балкан“

Веков­ните букови гори в национал­ния парк “Цен­т­рален Бал­кан“ са включени в Списъка на ЮНЕСКО за светов­ното нас­лед­с­тво. Това съоб­щиха от пар­ковата дирек­ция в Габ­рово.

Решението е било взето на 41-та сесия на Комитета за световно нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО, която се е със­тояла в пол­с­кия град Краков. Бъл­гария е учас­т­вала в номинацията с най-представителните букови гори в деветте пар­кови резер­вата — “Боатин“, “Царичина“, “Козя стена“, “Стенето“, “Соколна“, “Пеещи скали“, “Стара река“, “Джен­дема“ и “Северен Джен­дем“, уточ­ниха от пар­ковата дирек­ция. Буковите гори, включени в обекта, заемат близо 11 хиляди хек­тара. Пар­ковите гори са отговаряли на изис­к­ванията, тъй като са с високо биораз­нооб­разие, строг законов статут, съг­ласно национал­ното законодател­с­тво и с утвър­ден управ­лен­ски механизъм, който гаран­тира опаз­ването им.

Включ­ването на Бъл­гария в европейс­кия обект на световно нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО е поредно приз­нание за уникал­ността на бъл­гар­с­ката природа и традициите в ней­ното опаз­ване, посочиха от пар­ковата дирек­ция.