71 000 тона слънчоглед прибраха земеделците в Разградско

Близо 71 000 тона слън­чог­лед приб­раха земедел­ците в Раз­г­рад­ско през тази стопан­ска година, съобщи на БТА Кремена Тихолова от Облас­т­ната земедел­ска дирек­ция. Ожънати са всич­ките 258 430 дка с мас­лодай­ната кул­тура, като сред­ният добив в областта е 275 кг/дка. Жът­вата на мас­лодай­ния слън­чог­лед в Лудогорието през миналата година прик­лючи при среден добив от 245 кг/дка. Рекол­тираните общо площи бяха 247 020 дка, а приб­раната в складовете продук­ция над­х­върли 60 000 тона, отчете Тихолова.

Кам­панията по прибирането на царевицата за зърно в региона завър­шва също с по-високи добиви от миналогодиш­ните. Ожънатите площи с фуражно зърно досега са 135 418 дка, или 86 на сто от засетите. Земедел­ците прибират средно по 623 килог­рама зърно от декар, с 235 килог­рама повече от миналата есен. Произ­веденото количес­тво царевица е 84 399 тона, посочи Тихолова.

Тя инфор­мира още, че наред с жът­вата, продъл­жава и есен­ната сеитба. На територията на областта с пшеница към днешна дата са засети 212 600 дка, с ечемик — 23 650 дка, а със зимна мас­лодайна рапица — 97 855 декара.