Наследници имат да вземат милиони левове от наеми за бели петна

5% от обработ­ваемите земи и 52% от пасищата в страната са бели петна. Най-много площи, към които соб­с­т­вениците нямат интерес, има в облас­тите Смолян, Благоев­г­рад, Кюс­тен­дил и Кър­джали. Оказва се, че повечето нас­лед­ници на земедел­ски земи в област Плов­див, които не се занимават със земеделие, не си тър­сят наемите за пол­з­ването им като бели петна. От три години сумите се трупат в бан­кова сметка и вече са дос­тиг­нали 2 431 439 лева, съоб­щават от Облас­тна дирек­ция Плов­див, пише agroplovdiv.bg в свой материал.

Фер­мерите, които стопанис­ват без договор чужди земи, са длъжни да зап­лащат определените от облас­т­ните земедел­ски дирек­ции наеми на базата на пазарна оценка и от това няма мър­дане, тъй като в противен случай те няма да могат да получат суб­сидии. От нат­рупаната за област Плов­див сума са изтег­лени от нас­лед­ници едва 298 891 лева. Те пред­с­тав­ляват 12% от съб­раните сред­с­тва, а 2 132 548 лв. все още не са потър­сени.