Законови промени за наемането на земя минаха през земеделската комисия на НС

Законови промени за наемането на земя минаха през земеделската комисия на НС

Агроминистерството ще предложи нов модел за управление на Селскостопанската академия

Два законоп­роекта, свър­зани с отдаването на земедел­ски земи под наем, бяха гласувани като общ док­лад от пар­ламен­тар­ната земедел­ска комисия на първо четене. Промените бяха под­гот­вени след сиг­нали от ощетени соб­с­т­веници на ниви, попад­нали в схема за наемане на земи без съг­ласието им. С проб­лема се зае и омбуд­с­манът Мая Манолова, а в пар­ламента бяха внесени три проекта за промени в Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи (ЗСПЗЗ) — от народ­ните пред­с­тавители Йор­дан Апос­толов (Обединени пат­риоти), Драгомир Стой­нев (БСП) и Зап­рян Янков (ГЕРБ). Проек­тът на социалис­тите, в който се пред­лага съз­даването на специален регис­тър на соб­с­т­вениците и пол­з­вателите на земедел­ски земи, не получи под­к­репа от комисията по земеделието на заседание, проведено на 4 октом­ври. В гласувания проект за промени на ЗСПЗЗ се кон­к­ретизират наемите на нивите, нотариал­ната заверка на договорите и пъл­номощ­ните. По спор­ните въп­роси са дадени параг­рафи в два варианта. В проекта едноз­начно е записано, че при търг за земи от дър­жав­ния позем­лен фонд и зап­лащането им с ком­пен­саторни инс­т­рументи 40% от пред­ложената цена ще се зап­лаща от спечелилия учас­т­ник с парични сред­с­тва. Така се увеличава двойно парич­ното плащане в тър­говете, което в ЗСПЗЗ сега е фик­сирано на 20%. Срещу тази промяна имаше въз­ражения от Сдружението на притежателите на ком­пен­саторни инс­т­рументи, които в писмо до земедел­с­ката комисия заявяват, че лип­сата на пари ще ограничи въз­мож­ността на притежателите на ком­пен­саторни инс­т­рументи да учас­т­ват в тър­говете.

На заседанието присъс­т­ваха и коневъди, които остро въз­разиха срещу пред­ложението конете да не са в списъка с пасищни животни, който дава право на стопаните да пол­з­ват с предим­с­тво общин­ски пасища. „ЕС поощ­рява отг­леж­дането на коне, не е необ­ходимо да се дават пасища и мери на животни, които се отг­леж­дат в оборите“, заяви Красимир Каменов от Асоциацията за раз­въж­дане на мес­тни и автох­тонни породи. Той изтъкна, че сек­торът отг­лежда коне за месо и има икономическа пер­с­пек­тива. Регис­т­рираните коне, за които стопаните към момента имат въз­мож­ност да пол­з­ват общин­с­ките пасища, са над 28 хил., а тези от мес­тни породи над 5 хил., заявиха от агроминис­тер­с­т­вото.

На заседанието стана ясно, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието ще пред­ложи нов модел за управ­ление на Сел­с­кос­топан­с­ката академия (ССА). Ще се върви към автономен бюджет, така че инс­титутите на академията да заработят като един хол­динг, обясни агроминис­търът Румен Порожанов. Той изтъкна, че в момента по един проект вместо да се кооперират два — три инс­титута на академията, те се кон­курират. За 2018 г. обаче бюджетът на ССА остава същият като таз­годиш­ния, стана ясно от комен­тар на минис­търа. „Ако получават същия трн­с­фер, няма значение дали бюджетът им е автономен, или не“, въз­рази Светла Василева от КНСБ.