А изчерви ли се агроминистерството от този глупав тиквен рекорд?

А изчерви ли се агроминистерството от този глупав тиквен рекорд?

Тиква, тиква, ама златна! Докара над 18 млн. лв. на някои фермери

Новината на Еврос­тат че сме №1 в европейс­кото произ­вод­с­тво на тикви предиз­вика повече хихикане, откол­кото някаква дори и бегла гор­дост сред хората. Фер­мерите иск­рено й се ядосаха, а земедел­с­кото минис­тер­с­тво трябва да се зас­рами от нея. Впрочем, темата Тикви вече е табу във ведом­с­т­вото. Доказател­с­тво за това, че тик­вите все едно не същес­т­вуват за МЗХГ, е че от тази година въобще не фигурират в оператив­ните анализи на статис­тиката. Няма засети декари, няма рекол­тирани, среден добив и т.н. Минис­тер­с­т­вото нап­раво ги изрита. А сега, хоп, били сме №1 по тикви! О, Еврос­тат, защо не замълча…

На прак­тика точно МЗХГ ни докара този глупав тик­вен рекорд в Европейс­кия съюз. Глупав, не защото този зелен­чук (който иначе знаем, че е плод) си няма цен­ните качес­тва. А защото бе произ­веден в количес­тво от 140 хил. тона през 2016 г. само заради суб­сидиите. А суб­сидиите ги измисли и вкара тихомъл­ком в обвър­заните плащания аграр­ното ведом­с­тво. Който се досети или беше под­сетен, се впусна в тик­вения Клон­дайк и спечели тол­кова много и тол­кова лесни пари, напълно законно и без вед­нъж да си обърши потта от челото. Защото всеки агроном ще ви каже, че отг­леж­дането на тикви става с минимум сред­с­тва и минимум труд. А суб­сидията й се рав­няваше на тази за далеч по-сложното и скъпо произ­вод­с­тво на пипер или домати.

Така, през 2015 г. пър­вата от тик­вения рай, площите с тази кул­тура бяха 24 420 дка или два пъти повече откол­кото през 2014 г. А през 2016 г. те извед­нъж се раз­ляха до 117 610 декара по статис­тически данни на МЗХГ. За тази година, както казахме, инфор­мация лип­сва. Тик­вата вече не е суб­сидирана, площите са се стопили очевидно, пък и минис­тер­с­т­вото би изличило това рас­тение, ако имаше как, така както някой с тъмно досие би искал никой да не рови в миналото му.

Само че по-добре е да пом­ним и да не заб­равяме поне в близ­ките 5 години, че от реколта тикви 2015 г. раз­дадените за този плод обвър­зани плащания бяха общо към 5.7 милиона лева. А за 2016 г. се знае, че парите за тях бяха около една трета от целия бюджет за обвър­зани при зелен­чуци. Став­ката излезе чак през месец юни тази година и бе 108.05 лв. за декар. Произ­водителите на тикви получиха 12.7 млн. лв.

Ако попитате какво се случи с цялото това море от тикви 2016-та-140 хил. тона, никой не може да ви отговори. Няма данни да е правен износ на тикви. Ако сме ги изяли, то тогава се падат по 20 кг на човек от пеленачето до най-възрастния. Впрочем, доста от тик­вите изг­ниха на бунищата, за което има и снимки. Някои си останаха на полето. Но по документи голяма част от продук­цията е изпол­з­вана като фураж за крави и други животни. Може никой да не знае всички нап­рав­ления, по които е пласирана тази гиган­т­ска реколта, но няма съм­нение, че мал­цината произ­водители си получиха суб­сидиите.

Тик­вата все пак е хубав плод и отсега нататък, след като лъс­нахме и пред ЕС като тик­вена страна, вече може да се превърне и в сим­вол на узаконените земедел­ски далавери. Бедата при нас е, че политиците първо измис­лят далаверите, а после узаконяват начина, по който да се нап­равят. Вмък­ват нещо в друго, а другото в трето, за да скрият очевид­ното, а после докато останалите се усетят, те вече са изп­раз­нили сейфа. Въп­росът кой все пак вкара тик­вите в обвър­заните плащания продъл­жава да е актуален. Отговор няма, но това не пречи да продъл­жим да го задаваме. Защото както народът е казал: тик­вата си има опашка.

Комен­тар на АгроП­лов­див