Пестицидите унищожили над 17 000 пчелни семейства у нас

Пестицидите унищожили над 17 000 пчелни семейства у нас

Отпус­натите по схемата за дър­жавно под­помагане de minimis сред­с­тва за пчелар­с­т­вото ще пос­лужат за въз­с­тановяване на пчел­ните семейс­тва и ще ком­пен­сират загубите, които по данни на пчеларите са 30 на сто за пос­лед­ната година. Това каза за БТА инж. Михаил Михай­лов, пред­седател на Обединения бъл­гар­ски пчелар­ски съюз. Той комен­тира това по повод решението на Дър­жавен фонд “Земеделие“ да бъдат отпус­нати 2,4 млн. лв. дър­жавна помощ на пчеларите за 2017 г. Според Михай­лов обаче теж­ката зима е била по-малкото зло. Най-големият проб­лем по думите му е отравянето с пес­тициди, довело до унищожаването на над 17 хил. от общо 28 хил. пчелни семейс­тва. По думите му очаква се тен­ден­цията да продължи, дори да се ускори, заради неоникотиноидите.

Унищожението на пчелите в някои райони на страната дос­тига до 50, дори 100%, като района на Гоце Дел­чев, Силис­тра и други, комен­тира ситуацията инж. Михай­лов. Интен­зив­ното земеделие, многото третиране на посевите, неп­равил­ното раз­полагане на кул­турите, които не са медоносни, са причина за измирането на пчел­ните семейс­тва.

Пчеларите искат дирек­тно суб­сидиране в новата Обща сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП), увеличение на сред­с­т­вата по Национал­ната пчелар­ска прог­рама и зап­лащане за опрашител­ната дей­ност. Като цяло от бранша са единни за проб­лемите и начините те да се оправят, но остават раз­делени в множес­тво организации.