Драстично поскъпват разрешителни за лов

Драстично поскъпват разрешителни за лов

Запазва се так­сата за групов лов на дива свиня, както и в категориите за групов лов на мес­тен дребен дивеч. Това решиха учас­т­ниците в проведеното пето за тази година заседание на Лов­ния съвет.Същевременно раз­решител­ните за някои категории индивидуален лов се променят, пред­вид на това, че не са актуализирани в пос­лед­ните години и не са съоб­разени с реал­ните раз­ходи за отг­леж­дане на дивеча. В някои случаи увеличението е драс­тично.

Раз­решител­ното за индивидуален лов на дива свиня става 50 лв. при 30 лева досега, за глухар – 200 лв. при 30 лв. стара цена, за благороден елен 200 лв. при предишни 30, за елен лопатар и муф­лон – 100 лв. при 30 лв. досега, за сърна – 80 лв. при 30 лв. преди и за други – 50 лв. при 30 лв. по предишна раз­ценка. В категорията групов лов на дива свиня остава 60 лв. В категориите индивидуален лов на мес­тен дребен дивеч и на миг­риращ и водоп­лаващ дивеч се променят от 5 на 10 лв. Запаз­ват се так­сите от 5 лв. в категориите за групов лов на мес­тен дребен дивеч, миг­риращ и водоп­лаващ.