Красимир Кумчев: Световният рекорд на Стефка Костадинова ще падне по-рано, отколкото този с производството на тикви

Красимир Кумчев: Световният рекорд на Стефка Костадинова ще падне по-рано, отколкото този с производството на тикви

Бъл­гария най-накрая е на първо място в ЕС. Изп­реварихме всички европейски дър­жави в произ­вод­с­тво на тикви и кратуни. Звучи като виц, но това е самата реал­ност, сочат статис­тичес­ките данни. За 2015 година суб­сидията е била 222 лева за дка, 2016 става 108 лева, а 2017 отпада окон­чателно. Интересен факт е, че през 2015 година са произ­ведени 5 000 тона, а година по-късно 6 пъти повече. Как звузат тези цифри през очите на фер­мера Красимир Кум­чев. „Трудно е да се комен­тира тази статис­тика, ако произ­ведените тикви се раз­делят на дър­жавите, ние нямаме равни на себе си. Мисля че си, че светов­ният рекорд на Стефка Кос­тадинова би пад­нал по-рано, откол­кото този рекорд с тик­вите. Тъжна история – когато има да се раз­п­ределят едни пари, първо се мисли за схема, по която да се източат, а след това за всичко останало. Самият факт, че за тези две години 2015 и 201630% от всички сред­с­тва за зелен­чуци са отишли само в тик­вата – това е безумие“, каза Кум­чев. Красимир Кум­чев посочи, че тър­сенето на пипер нап­ример над­вишава 30 пъти пред­лагането, но суб­сидията е в пъти по-малка.

Подобно решение могат да вземат уникално тъпи хора или уникално корум­пирани, няма друго определение. Ние имаме традиционно произ­вод­с­тво от 20 000 тона, нямаме внос или износ – произ­вод­с­тво, което да пок­рива нуж­дите на бъл­гар­с­кия пот­ребител. В същото време у нас има 240 кон­сер­вни фаб­рики с основна суровина – пипер, крас­тавици и домати, съб­рани суб­сидията е по-малка, откол­кото на тик­вата“, допълни фер­мерът.

В поредица от раз­говори в предаването „Просто Диков“ беше разоб­личено скан­дал­ното финан­сиране за отг­леж­дане на тикви и кратуни в Бъл­гария. Пред Стажанта бив­шият земедел­ски минис­тър и нас­тоящ пред­седател на Комисия по земеделието и храните в НС Десилава Танева заяви, че ней­ният под­пис е спрял изп­лащането на суб­сидиите. „Ако някой спря плащането на тик­вите това беше моя под­пис. Защо тик­вите са включени в т.н. списък за обвър­зана под­к­репа трябва да се попита зам.-министър Явор Гечев, който вкара тези документи и нап­рави тази нотификация в пос­лед­ния въз­можен ден на юли 2014 година“, оправда се Танева.