Русия прибра в хамбарите рекордните 130 млн. тона зърно

Русия прибра в хамбарите рекордните 130 млн. тона зърно

С приб­раните 130 млн. тона зърно Русия подоб­рява соб­с­т­вените си рекорди от съвет­ско време. Миналата година Русия успя да над­мине по добив традицион­ния си съпер­ник в тази сфера – САЩ. Владимир Путин поз­д­рави сел­с­кос­топан­с­ките работ­ници и каза, че „тези показатели са дос­тиг­нати в не най-благоприятните климатични условия“, съоб­щиха от елек­т­рон­ното издание “Сега“. Тази година страната подобри рекорда от съвет­с­ките времена – 1987 г., когато отчетения добив е бил 127 млн. тона, като става дума за зър­нения добив само на територията на РСФСР. За споменатата година, в целия СССР добивът е въз­лизал на 238 млн. тона.

За срав­нение, през миналата година в Русия е съб­рала 120 млн. тона зърно, което също беше рекорд, но само за пос­т­съвет­с­ките времена. Днес, сел­с­кото ни стопан­с­тво и като цяло агроп­ромиш­ления ком­п­лекс, е един от най-динамичните отр­тасли в нашата икономика“, под­черта рус­кият дър­жавен глава.