Овцевъдството ни на път да влезе в Червената книга

Овцевъдството ни на път да влезе в Червената книга

Преди четвърт век у нас са се отглеждали 10 млн. глави, сега малко над 1 млн.

3а 25 години овцевъд­с­т­вото в Бъл­гария се е свило 10 пъти и без стратегия и визия за раз­витие, въп­рос на време е да изчезне напълно, това комен­тира бъл­гар­с­кият евродепутат Мом­чил Неков по време на обсъж­дане бъдещето на овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото в Европейс­кия пар­ламент. По думите на Неков като основен проб­лем се очер­тава лип­сата на дър­жавна политика и визия, които да отговарят на съв­ремен­ните нужди на овцевъд­с­т­вото и козевъд­с­т­вото. Според овцевъди няма качес­т­вена под­к­репа за произ­вод­с­тво на елитни раз­п­лодни животни. Евродепутатът отбелязва, че преработка на място във фер­мите би спомог­нало значително за сек­тора като това може да се случва с мобилни ман­дри или кланици. „Освен стан­дар­т­ните форми на под­помагане, които трябва да се запазят, трябва да се помисли и за облек­чение или целенасочено под­помагане за отг­леж­дането на овце и кози в планин­с­ките региони. Заради специфич­ните условия там, на живот­новъдите им се налага да под­дър­жат съоръжения и за летен и зимен прес­той. Това води до повече инвес­тиции и раз­ходи. Без адек­ватно под­помагане сек­торите ще изчез­нат напълно. Същев­ременно този сек­тор под­помага задър­жането на работна ръка в перифер­ните и сел­с­ките райони“, казва той.

От бранша сиг­нализират, че пот­реб­лението на агнеш­кото у нас също се е свило много.„Агнешкото придобива статут на месо, което можем да си поз­волим само по праз­ниците. Преди само две десетилетия ситуацията е била коренно раз­лична. Без стратегия за сек­тора, въп­рос на време е той да изчезне“ комен­тира още Мом­чил Неков.

Сек­торите са традиционни за нашите геог­раф­ски ширини от хилядолетия. Овцевъд­с­т­вото е било в раз­ц­вета си у нас през 80-те години на миналия век, когато в Бъл­гария са се отг­леж­дали над 10 милиона овце. Сега по статис­тика те са около милион и триста хиляди, козите около 230 хиляди. В целия ЕС има около 98 милиона глави овце и кози. Броят на стопан­с­т­вата е 850 000 за овцете и 450 000 за козите. По брой на овцете първо място заема Обединеното крал­с­тво с 39,5% от общия брой, след­вано от Испания (27,4%), Гър­ция (15,9%), Румъния (15,6%), Фран­ция (12,2%), Италия (12,2%) и Ирлан­дия (11%). При козите Гър­ция е на първо място с над 35%, след­вана от Испания (21%), Румъния (10,6%), Фран­ция (10,3%) и Италия (7,9%). На Бъл­гария се падат само около 1,5% процент от всички овце и кози в ЕС, става ясно от съоб­щението от прес­цен­търа на евродепутата.