Край Пловдив се открива първият логистичен център за селскостопански продукти, изнасяни в Китай по линия на ЦИЕ

Край Пловдив се открива първият логистичен център за селскостопански продукти, изнасяни в Китай по линия на ЦИЕ

На 24 ноем­ври в „Тракия икономическа зона“ ще бъде отк­рит пър­вият логис­тичен цен­тър и павилион за тър­говия със сел­с­кос­топан­ски и други продукти, които се изнасят в Китай по линия на Цен­търа за тър­говия на дър­жавите от Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ). Наз­ванието на цен­търа е „16+1 логис­тичен цен­тър и Павилион за елек­т­ронна тър­говия със сел­с­кос­топан­ски и други продукти“ и се намира в офис сградата на „Сиенит“ в зона „Марица“, част от „Тракия икономическа зона“, в близост до завода на „Сен­сата Тех­ноло­джис“ — от Плов­див по „Голямоконар­ско шосе“ към магис­т­рала “Тракия“ в посока София се завива надясно на раз­к­лона за Бенковски/ Съединение/ Бур­гас и след над­леза вляво е сградата/. Този цен­тър беше договорен след срещата на минис­т­рите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ, проведена на 24 август 2017 г. в Словения.

Проек­тът “16+1 Логис­тичен цен­тър и Павилион за елек­т­ронна тър­говия със сел­с­кос­топан­ски и други продукти” ще предос­тавя голям брой услуги, като управ­ление на веригата на дос­тавки, логис­тични, складови и пер­сонализирани услуги (Supply Chain Management, Logistic, Warehouse and Custom), прилагането и раз­витието на 16+1 инфор­мационна плат­форма тип В2В, на елек­т­ронна тър­говия за интег­рация на ресур­сите на тър­гов­с­ката плат­форма от тип B2B, B2C и G2B2B2C. Чрез него ще се насърчи взаим­ноиз­годно и устой­чиво раз­витие на биз­неса с елек­т­ронна тър­говия със сел­с­кос­топан­ски и други продукти между Китай и страните от ЦИЕ.