И тази година ръст в реколтата от царевица и слънчоглед

И тази година ръст в реколтата от царевица и слънчоглед

Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните е готово с окон­чател­ните данни от жът­вата на слън­чог­леда и царевицата за 2017 година. Към 16 ноем­ври в страната са приб­рани 1, 840 млн. тона мас­лодаен слън­чог­лед и 2, 298 млн. т царевица за зърно, което е съот­ветно с 8,2% и 4,4% повече спрямо отчетеното по същото време на 2016 г., съоб­щиха от ведом­с­т­вото. Сериозен ръст има и при сред­ните добиви от декар, особено при царевицата. Тази година от декар са приб­рани 580 кг от дка, което е с близо 10 на сто повече от миналата есен. При мас­лодай­ното семе от декар са ожънати средно по 228 кг, което е с 1,8 на сто повече от 2016 г.

По отношение на износа също има същес­т­вено раз­д­виж­ване. За периода от 4 сеп­тем­ври до 19 ноем­ври общият износ на царевица и слън­чог­лед от Вар­нен­с­кото прис­танище е 345 745 т, докато през същия период на миналата година е бил само 201 037 т. Тър­сенето на царевица е значително, затова при нея се отчита по-голям екс­порт. За двата месеца от прис­танището са изнесени 261 473 т, при 149 528 т през миналата есен. Това е със 75% повече, отчита статис­тиката. За същия период тази година са изтър­гувани и 84 272 т слън­чог­лед, при 51 509 т през същия период на 2016 г.