Преговорите за износ на животни към Турция са на финален етап

Преговорите за износ на животни към Турция са на финален етап

След четири месеца интен­зивни срещи 90 процента от необ­ходимите фор­мал­ности за въз­с­тановяване на тър­гов­с­кия обмен в областта на живот­новъд­с­т­вото са изчис­тени. Това каза минис­търът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов след среща с тур­с­кия му колега Ахмет Ешреф Факъбаба, който е на посещение в България.От 2012 г. цялата тър­говия, с изк­лючение на раз­п­лод­ните животни, беше преус­тановена. „В очак­ване сме в началото на след­ващата година, първо по отношение на дребен рогат добитък, а впос­лед­с­т­вие и за едрия рогат добитък да имаме позитивно решение“, заяви Порожанов. По думите му е много важно този процес да бъде в проз­рачни рамки, но и кон­т­ролиран, така че да не се ком­п­ромен­тира още в самото начало от гледна точка на цени и на качес­тво на продук­цията, която би била обект на тър­говия.

Силно се надявам и двете страни да пос­тиг­нат в много кратки срокове ще пос­тиг­нат резул­тати“, каза от своя страна Ахмет Ешреф Факъбаба. Фор­мал­нос­тите, които обаче са същес­т­вени, са свър­зани с ветеринарни сер­тификати, форми, изис­к­вания за качес­тво. Друга аспект на докумен­тално прецизиране е фак­тът, че Тур­ция не е член на Европейс­кия съюз. „За да се случат някои от екс­пор­тите за Бъл­гария нашата страна трябва да попадне в преферен­циални или свободни квоти, с които Тур­ция раз­полага за тър­говия с Европейс­кия съюз. Това е едно от нещата, които се договарят“, отбеляза Порожанов.