Двойно се увеличават надбавките за млади фермери по СЕПП

Двойно се увеличават надбавките за млади фермери по СЕПП

Младите фер­мерите до 40-годишна въз­раст получаваха досега над­бавка от 25 % към плащането на хек­тар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), но от 2018 г. раз­мерът се вдига двойно на 50 %, съобщи Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Това ще важи за пър­вите 30 хек­тара съг­ласно обнарод­вания в „Дър­жавен вес­т­ник“ Закон за изменение и допъл­нение на Закона за под­помагане на земедел­с­ките произ­водители. Стопан­с­т­вото трябва да е съз­дадено преди не повече от 5 години преди кан­дидат­с­т­ването по схемата. Така се съз­дава допъл­нителен стимул за задър­жане на младите хора в сек­тора на земеделието и сел­с­ките райони, комен­тираха от агроведом­с­т­вото. С промените се прецизират тек­с­тове в закона, които засягат подаването на общо заяв­ление за под­помагане. Земедел­с­ките земи, включени в заяв­ленията за под­помагане на площ на регис­т­рираните земедел­ски стопани, трябва към 31 май на кален­дар­ната година да бъдат на раз­положение на кан­дидатите, което се удос­товерява с регис­т­рирано в общин­с­ките служби по земеделие по мес­тонахож­дение на имотите. За да се избяг­нат потен­циални непъл­ноти, отпада изб­рояването на видовете правни основания, чрез които се доказва пол­з­ването на заявените площи, като се запазва необ­ходимостта от тях­ното регис­т­риране съг­ласно Закона за соб­с­т­веността и пол­з­ването на земедел­с­ките земи по същес­т­вуващия до момент. Пред­видена е и процедура за установяване наличието на правно основание за пол­з­ване на земедел­с­ките земи в случаи на заявяване на площи в раз­мер, над­х­вър­лящ регис­т­рираното правно основание и сан­к­ционирането на кан­дидати при липса на такова.