Природозащитници настояват държавата да не изнася дървесина за огрев

Природозащитници настояват държавата да не изнася дървесина за огрев

Природозащит­ници протес­тираха пред Минис­тер­с­т­вото на земеделието с нас­тояване дър­жавни гор­ски пред­п­риятия да не изнасят дър­весина, която е пред­наз­начена за огрев. На заседание на Национал­ния съвет по горите те пос­тавиха искането си да се ограничи износът на дър­весина за огрев. Анд­рей Ковачев от Сдружение за дивата природа “Бал­кани“ заяви: “Всички виж­даме как обез­лесяването в нашите планини се увеличава. Този обем, всъщ­ност 40 процента от цялата дър­весина, която изнасяме, е само 1/6 от приходите, които са от продажба на дър­весина зад граница – нещо, което не носи сериозен приход, а ние всички изнасяме един ресурс, за да топ­лим печ­ките в Солун“.

Коалицията от неп­равител­с­т­вени организации и граж­дан­ски групи „За да остане природа в Бъл­гария“ и вчера протес­тираха в редица градове на страната за оттег­ляне на решението на правител­с­т­вото да отвори за строител­с­тво 48% от територията на Национален парк Пирин, както и срещу гот­вените промени в Закона за горите, които ще улес­нят урбанизирането им.