Фермери комасират земите си с парцели на разсрочено плащане

Фермери комасират земите си с парцели на разсрочено плащане

„Агрион“ пуска още парцели на атрактивни цени от 300 лв./дка в цялата страна

Пос­тоянно увеличаващите се произ­вод­с­т­вени раз­ходи и нис­ките изкупни цени на земедел­с­ката продук­ция принудиха много земедел­ски произ­водители да тър­сят гъв­кави схеми за финан­сиране на дей­ността си. Част от тях тър­сят раз­читат на специализираните земедел­ски кредити, а други се насочиха към тър­сене на земя, която могат да я плащат на вноски.

Подобна въз­мож­ност дава ком­панията за професионално управ­ление на земедел­ски активи „Агрион“. Ком­панията пред­лага продажба на земя на раз­с­рочено плащане, за период от три години, без пър­воначално самоучас­тие.

Услугата набира все по-голяма популяр­ност сред земедел­с­ките произ­водители, които са планирали покуп­ката на земя, тъй като не им се налага да плащат всич­ките пари накуп за изб­рания пар­цел“, казаха от Агрион. По този начин потен­циал­ните купувачи имат въз­мож­ност да вложат свобод­ните си парите в тех­ника или по-качествени семена, което води до по-ефективно и модерно земеделие.

Плащането на земята на вноски е пред­почитан вариант и от земеделци, които кан­дидат­с­т­ват по прог­рамата „Млад Фер­мер“. Мяр­ката, която е част от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, осигурява финан­сиране в раз­мер на левовата рав­нос­той­ност на 25 хил. евро. Все по-често се наб­людава тен­ден­ция пар­цели да купуват и хора, които до този момент не са се занимавали със земеделие. Благодарение на суб­сидиите от европейс­ките прог­рами и дър­жав­ните помощи за много начинаещи земеделци обработ­ването на ниви е вариант за докар­ване на прилични доходи. За тази година пред­видените сред­с­тва за дирек­тни плащания за площ и по раз­лич­ните прог­рами са в раз­мер на 2.91 млрд. лв., което е с над 400 млн. лв. повече в срав­нение с 2017 г.

Земя от „Агрион“ може да се купи в цялата страна на цени от 300 лв./дка. Най-сериозен е интересът на купувачите към пар­цели в зем­лищата на Хас­ково, Варна и Мон­тана. Раз­мерите на пар­целите, които все още не са продадени, както и точ­ното им мес­тоположение в раз­лич­ните зем­лища, може да се видят на адрес http://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform.

Най-често купувачите се свър­з­ват с ком­панията онлайн, на национал­ния телефон 080011166 и на място, в офисите на ком­панията в цялата страна. Във всеки от регионал­ните офиси заин­тересованите могат да получат без­п­латно екс­пер­тни съвети, инфор­мация за пазара, както и тър­гов­ски и юридически кон­сул­тации.