Прокуратурата ще разседва дали е имало жестокост към животните

Район­ната прокуратура в Кюс­тен­дил раз­с­ледва случая с изос­тавено стадо коне в мес­т­ността Бек Бунар, планина Осогово.Районната прокуратура в Кюс­тен­дил раз­с­ледва случая с изос­тавено стадо коне в Осогово. Случая стана ясен след когато снимки в социал­ните мрежи показаха близо 100 животни, които са изос­тавени. 70 от конете са загинали, останалите 30 живи са в лошо със­тояние.

Прокуратурата се самосезира по пуб­ликации в медиите за изос­тавеното стадо. Спешна полицейска проверка, както и проверка и на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните. Ще се проверява дали има проявена жес­токост към живот­ните и смъртта им да е нас­тъпила от това. Прокуратурата ще раз­с­ледва и дали е вярно, че стадото коне е било отг­леж­дано със сред­с­тва, отпус­нати по прог­рами на ЕС.

Трима екс­перти от ОДБХ — Кюс­тен­дил трябва да проверят на място със­тоянието на конете и дали имат чипове за иден­тификация.

По-късно през от Минис­тер­с­т­вото на земеделието храните и горите инфор­н­мираха, че екип от ветеринари от Облас­т­ната дирек­ция по безопас­ност на храните-Кюстендил ще окаже помощ на бед­с­т­ващите коне в Осогов­с­ката планина. Проверен ще бъде и соб­с­т­веникът им Петър Пищалов.