Зачестяват нападенията на мечки върху добитъка в Смолянско

Фер­мерите в Смолян­ско трябва да засилят преван­тив­ните мерки за опаз­ване на стадата и пчелините от нападения на мечки, призова Район­ната инс­пек­ция за опаз­ване на окол­ната среда. Шести за тази година инцидент е регис­т­риран тази сед­мица близо до родоп­с­кото село Заг­раж­ден. Екс­перти от групата за бързо реагиране към РИОСВ– Смолян са установили, че отк­ритата във високоп­ланин­ско пасище мър­тва крава е убита от кафява мечка.

Този вид диви животни са защитени и има данни, че популацията им се раз­рас­тва. Регионал­ната екоин­с­пек­ция регис­т­рира през април три нападения на сел­с­кос­топан­ски животни в района. Десет пчелни кошера са раз­рушени от меч­ките. Щетите са регис­т­рирани край селата Галище, Сливка и Орехово. За претър­пените загуби фер­мерите имат право на обез­щетение.

Екоин­с­пек­торите съвет­ват пашата на сел­с­кос­топан­с­ките животни в района да се извър­шва с пас­тири и кучета. Стадата трябва да нощуват в масивни сгради, като е добре да се осигурят елек­т­ропас­тири, шумови и свет­линни отб­лъс­к­ващи сред­с­тва.