Година затвор за „рибари” бомбаджии

Година затвор за „рибари” бомбаджии

15 000 лева пък ще е глобата за браксониерите според промени в Наказателния кодекс, обнародвани в „Държавен вестник”

С промени в Наказател­ния кодекс, обнарод­вани във вчераш­ния брой на „Дър­жавен вес­т­ник“, се въвеж­дат строги наказания за бракониери, които ловят риба с взривове, ток или други отровни и незаконни сред­с­тва. Изменията са раз­писани в преход­ните и зак­лючителни раз­поредби на Закона за рибар­с­т­вото и аквакултурите.Според тези поп­равки всеки бракониер, който лови риба или други водни организми чрез изпол­з­ване на взривни, отровни или зашеметяващи вещес­тва, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди до пет­надесет хиляди лева. Другото наказание е пробация, гласят промените в член 238 от Наказател­ния кодекс.

Същите наказания ще се налагат и при улов на риба с тех­нически уст­ройс­тва и съоръжения за улов с елек­т­рически ток без валидно раз­решително, а също и с риболовни мрежи в обекти, раз­лични от Черно море, река Дунав и обек­тите, за които лицето има регис­т­рация по чл. 25 от Закона за рибар­с­т­вото и аквакул­турите и има влезли в сила две или повече наказателни пос­танов­ления за админис­т­ративни нарушения по Закона за рибар­с­т­вото и аквакул­турите.

Подобни наказания ще има още при риболов в заб­ранени места или при маловодие, в неп­ромиш­лени води през раз­м­ножител­ния период на рибата. При риболов на видове, заб­ранени за улов, сан­к­цията ще бъде лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева или с пробация.

За пър­вите прес­тъп­ления, когато са извър­шени от две и повече лица наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет­надесет хиляди до двадесет хиляди лева. Подобни са сан­к­циите и ако нарушението е извър­шено в съучас­тие със служител на Изпъл­нител­ната аген­ция по рибар­с­тво и аквакул­тури, който се е въз­пол­з­вал от служеб­ното си положение, ако то е извър­шено пов­торно; или ако пред­метът на прес­тъп­лението е в големи раз­мери.

Уловената риба, другите уловени водни организми, както и уредите и сред­с­т­вата, с които е извър­шено прес­тъп­лението, се отнемат в полза на дър­жавата.“ До половин година от влизането в сила на Закона за рибар­с­тво ще бъде под­гот­вена и наредба, която касае финан­сирането на рибар­с­т­вото и аквакул­турите.