Овцевъди и козевъди търпят сериозни загуби заради чумата

Овцевъди и козевъди търпят сериозни загуби заради чумата

За първи път в Бъл­гария и в рам­ките на ЕС е регис­т­рирана чума по дреб­ните преживни животни. Заразата вероятно е дошла от Тур­ция. Заради огнищата у нас стотици животни вече са умър­т­вени, а стопаните са в паника. Земедел­ците, чиито животни са пос­тавени под каран­тина, тър­пят кос­вени загуби, обясни за БНР Симеон Караколев, съп­ред­седател на Асоциацията на овцевъдите и козевъдите у нас. Тъй като каран­тината е върху млякото и агнетата, ако в общините под въз­б­рана няма млекоп­реработ­вателни пред­п­риятия, живот­новъдите не могат да изнасят продук­цията си в съседни общини. „И вариан­тът е да го изливат. Има все още два месеца доен период. Тези хора ще загубят по 3, по 4, по 5 хиляди лева, но това са сред­с­тва, на които те са раз­читали“, посочи Караколев. Той е на мнение, че тъй като вак­сина против чума на територията на ЕС е заб­ранена, „може да се говори с тур­ците да вак­синират тех­ните животни в пог­ранич­ните райони.“ Според Симеон Караколев вероят­ността от прех­вър­ляне на заразата в пог­ранич­ните райони е много голяма, защото преносители се явяват диви животни.

В края на 80-те години в Бъл­гария е имало над 11 милиона овце, днес броят им е едва около 1 милион. Симеон Караколев вижда причините в сбър­кания агромодел,а хората по фер­мите са оставени на самооцеляване.