Спад на средните добиви от жито на декар това лято

Спад на средните добиви от жито на декар това лято

Мок­рата предишна сед­мица забави жът­вата в някои области, където през 2017 г. по същото време вече бяха прик­лючили с операцията. По данни на отдел „Агрос­татис­тика” към МЗХГ към 28 юни в страната са рекол­тирани 16% от всич­ките 11 425 684 дка, заети с пшеница. Сред­ният добив е 505 кг/дка и е с 3,4 на сто по-нисък спрямо година по-рано.

Най-напред в жът­вата са зър­ноп­роиз­водителите от област Русе, където към края на юни са ожънали 41% от всич­ките пшеничени полета. Мон­тана е на другия полюс — там, към 28 юни, са ожънати под 2% от площите. В област Плов­див операцията е прик­лючила при 10 на сто от пшеницата, която е върху общо 513 420 дка.

С най-висок добив към посочената дата са във Враца — 581 кг/дка, след­вани от Русе — 568 кг и Раз­г­рад — 558 кг. Най-ниски са резул­татите в Благоев­г­рад, Кър­джали и Хас­ково — съот­ветно 175, 300 и 352 кг. В област Плов­див сред­ният добив е 415 кг.

Цената на хлеб­ната пшеница в пос­лед­ната отчетена сед­мица е 285 лв./т при 289 лв. към началото на жът­вата (20 юни). На 28 юни 2017 г. хлеб­ното зърно е струвало 284 лв. Фураж­ната пшеница се е тър­гувала към края на този юни за 275 лв./тон при 269 лева по същото време година по-рано.