Възходът на руското зърнопроизводство е заплаха за фермерите в САЩ

Произ­вод­с­т­вото на пшеница в Русия е в силен въз­ход. И въп­реки спада на цените през пос­лед­ните години, рус­ките фер­мери увеличат износа, като зас­т­рашават благосъс­тоянието на американ­с­ките произ­водители, пише The Wall Street Journal. Деловият вес­т­ник напомня, че за първи път от времето на цар­ска Русия страната стана най-големият износител на зърно в света. През 2016 г. Русия над­мина САЩ на светов­ния пазар на пшеница, същото се случва и през тази година. Произ­вод­с­т­вото на американ­ска пшеница за този аграрен сезон е намаляло с 25%. Рас­тежът на зър­ноп­роиз­вод­с­т­вото в Русия пред­с­тав­лява зап­лаха за американ­с­ките фер­мери, в САЩ се наб­людава най-силната вълна от зак­риване на стопан­с­тва от 80-те години на миналия век. Както отбелязва WSJ, рус­ките фер­мери работят също тол­кова, кол­кото и американ­с­ките им колега, но в Русия себес­той­ността на продук­цията е много по-ниска, защото раз­ходите са в рубли, а зър­ното се продава навън за долара.

Изданието напомня, че Русия може да бъде още по-привлекателен продавач и заради въз­мож­ното увеличение на тарифите за американ­с­кия износ на зърно: Китай е наложил 25% мито върху пшеница от САЩ. Засега Мос­ква не успява да се въз­пол­зва от това предим­с­тво поради китайс­ките ограничения върху вноса на пшеница от Рус­ката федерация. Но анализаторите отбеляз­ват, че рус­кото зърно вече успешно се кон­курира с американ­с­кото на такива традиционни за САЩ пазари, като нап­ример мек­сикан­с­кия. По-евтината, но не по-малко качес­т­вена руска пшеница притиска американ­с­ките и европейс­ките износители и в Северна Африка и Близ­кия изток, където Мос­ква има политическо влияние.

The Wall Street Journal посочва и новата руска политика, която се опитва да раз­нооб­рази икономиката чрез намаляване дела на приходите от пет­рола в бюджета, раз­витие на сел­с­кото стопан­с­тво. Аграр­ният сек­тор все още страда от нераз­вита инф­рас­т­рук­тура и коруп­ция и ниска ефек­тив­ност при дър­жав­ните суб­сидии.

Според статията през 2017 г. приходите от износ на сел­с­кос­топан­ски продукти в Русия са дос­тиг­нали 20,7 милиарда долара. И са над­минали по този показател приходите от екс­порт на военна продук­ция.