Зърнопроизводителите в протестна готовност

Зърнопроизводителите в протестна готовност

Заради наредба за горивата стопаните твърдят, че ще бъдат натоварени с непосилни и неразумни разходи

На зак­рито заседание депутатите от Комисията за борба със сивата икономика и кон­т­рабан­дата обсъж­даха вчера проект на наредба към Закона за горивата. Тя пред­вижда включ­ване на земедел­ците, които пол­з­ват горива, в специален регис­тър, съобщи БНТ. Фер­мерите обаче имат въз­ражения срещу проекта и включ­ването им в регис­тър на лицата, осъщес­т­вяващи икономически дей­ности, свър­зани с нефт и продукти от неф­тен произ­ход, заяви пред БНР Цветан Бер­беров от Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). Освен регис­търа наред­бата според фер­мерите ги третира като тър­говци, а не като крайни пот­ребители. Заради това те обявиха, че са в протес­тна готов­ност. „В самото заг­лавие на закона изк­рис­тализира неговият лобизъм. Противоречията започ­наха в комисията, на второ четене, през април. Нас ни припоз­наваха като ведом­с­т­вени бен­зинос­тан­ции, които ние не сме. Дек­ларирали сме съдовете за съх­ранение на горивата, които изпол­з­ваме в сел­с­кото стопан­с­тво. Изпол­з­ваме, наис­тина, немалко горива, но бяхме спрягани като икономическа дей­ност, от която излизат и влизат нелегални количес­тва, които се пред­лагат на бъл­гар­с­кия пазар. Това, чес­тно казано, ни втрещи, защото г-н Емил Димит­ров каза, че в хаз­ната могат да влязат 1,5 млрд. лв. Апропо, цялото земеделие не раз­полага с такива горива в цялата си дей­ност“, каза Цветан Бер­беров. По думите му наред­бата вменява задъл­жения на общин­с­ките служби по земеделие, а в писането ѝ не е учас­т­вало агроминис­тер­с­т­вото.

Бер­беров обясни, че пър­воначал­ният вариант пред­вижда фер­мерите да осигурят задъл­жително квалифицирани лица с елек­т­ронен под­пис, които да впис­ват всяко зареж­дане в сър­вър на Минис­тер­с­тво на икономиката. „Това е почти невъз­можно, защото се намираме в отдалечени точки, в които няма интер­нет, а дори токовете са непос­тоянни, от което гър­мят сър­въри, ком­пютри“, допълни той. Строител­с­т­вото на един обект за горива от първа категория е „не по-малко от 100150 хил. лева за всеки един земедел­ски произ­водител. Това е непосилен и неразумен раз­ход за нас“, посочи Бер­беров. Според него сега същес­т­вуващите норми за отчет на горивото са работещи и дос­татъчни.

Бер­беров допусна, че промените целят ограничаване на играчите на пазара, защото много малки дос­тав­чици на горива няма да могат да отговорят на новите условия. „Ние сме в протес­тна готов­ност от април. В петък имахме Управителен съвет на Тракийс­кия съюз, на който съм пред­седател. Колегите бяха на мнение да излизаме вед­нага да протес­тираме“, каза още Цветан Бер­беров.