В село Правдино пламна 27-ото огнище на птичи грип

Ветеринар­ните власти отк­риха 27-ото огнище на птичи грип у нас за тази година. То е в живот­новъден обект тип лично стопан­с­тво в село Прав­дино, община Страл­джа, област Ямбол. Това стана ясно от заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев от петък. Заради инфек­цията е организирано принудително убиване по хуманен начин на всички птици от обекта.

Раз­поредено е също да се извърши механично почис­т­ване и многок­ратна дезин­фек­ция на помещенията за птици, оборуд­ването, тран­с­пор­т­ните сред­с­тва, дворовете и улиците в птицевъд­ния обект и около него. Соб­с­т­вениците на убитите птици ще бъдат обез­щетени.

Определени са 3-километрова пред­пазна зона и 10-километрова зона за наб­людение около огнището. В пър­вата зона попада само село Прав­дино, докато втората зона обх­ваща 11 села от три общини. В община Страл­джа това са селата Вой­ника, Пър­венец, Недял­ско и Богорово. В община Средец засег­натите села са Орлинци, Малина, Радой­ново, Драка и Зор­ница, а в община Кар­нобат – Доб­риново и Житос­вят.

В тези райони е заб­ранена тър­говията и прид­виж­ването на домашни, диви и други птици, яйца за раз­п­лод и добито месо и продукти, освен когато са взети мерки за засилен ветеринарен кон­т­рол. В двете зони се заб­ранява провеж­дането на панаири, пазари и изложби на птици.