Дестилериите купуват тази пролет по-малко цвят, оправдават се с непродадено розово масло

Дестилериите купуват тази пролет по-малко цвят, оправдават се с непродадено розово масло

Тази пролет розовар­ните са въвели някои ограничения при изкупуването на розов цвят. Първо, всички пос­тавят условието да получават суровината до 12 часа на обед, когато ран­деманът е най-висок, съобщи пред Агро Плов­див Зара Клисурова, пред­седател на Национал­ния съюз на произ­водителите на етерично-маслени кул­тури. Тя припомни, че миналата година е имало розоварни, които са приемали розов цвят и следобед, и над­вечер.

Второ, преработ­вателите са сък­ратили броя на дос­тав­чиците си. И трето, намалили са количес­т­вата цвят, които имат намерение да изкупят. Соб­с­т­веници на дес­тилерии са обяс­нили пазар­ното си поведение с неп­родадено розово масло, произ­ведено миналата година.

Цената на розовия цвят не е ясна, въп­реки че изкуп­ната кам­пания започна„ отговори на друг въп­рос Зара Клисурова. Като начална цена преработ­вателите обявяват от 1,20 до 1,70 лв. за килог­рам, но обещават корек­ция нагоре след прик­люч­ване на кам­панията, така че край­ната цена да дос­тигне 2,302,50 лв./кг. Тази година розовата реколта не е тол­кова обилна като миналогодиш­ната. Градушки са обрали пър­вите цветове в доста зем­лища в Розовата долина, допълни кар­тината Клисурова.

Изкуп­ната цена на мас­лодай­ната роза тази година се срина до рекор­дно ниски нива от около 1,50 лв./кг. Това е исторически минимум, който е в след­с­т­вие от свръх­п­роиз­вод­с­т­вото и нав­лизането в пазара на нови играчи, които нямат стратегическа и дъл­гос­рочна визия в сек­тора, а тър­сят бързи и лесни печалби. “Нав­лизането на редица хора в сек­тора е чисто спекулативно — било то за суб­сидии, било то защото някой чул и прочел, че се правят много пари от този биз­нес, което при всяка една пазарна икономика — при всеки един продукт, би довело до свръх­п­роиз­вод­с­тво. Същото е и при лаван­дулата — там обемите са още по-големи и насищането е още по-сериозно“ Това заяви Филип Лесичаров от Сдружение “Бъл­гар­ско розово масло“.

Сериоз­ният срив в изкуп­ната цена на мас­лодай­ната роза идва като пореден удар срещу немалка част от земедел­с­ките произ­водители в региона на Под­бал­кана, които пос­т­радаха от силни градушки през пос­лед­ните 2 сед­мици, отбелязва АгроК­луб БГ.