Изкупуват българското мляко по-евтино от водата

Изкупуват българското мляко по-евтино от водата

Притиснати от ниските изкупни цени, стопани ликвидират стадата си

Изкуп­ната цена на суровото краве мляко в района на Бяла Слатина се понижи миналата сед­мица на 55 стотинки за литър и вече е под стой­ността на бутилираната вода, съоб­щиха стопани пред Фермер.БГ. Намалението с 5 ст.за литър е станало изненад­ващо на фона на увеличените раз­ходи за отг­леж­дане на живот­ните. Фер­мерите научили от раз­говори с колеги от други региони, че там кравето мляко се плаща от ман­д­рите по 90 ст. литъра.

Живот­новъдите са въз­мутени, че Северозападът отново е ощетен от така наречения свободен пазар и те не могат да получат дос­тойно зап­лащане за продук­цията си. „Няма сед­мица, в която да не чуем, че фер­мер от близ­ките села е пратил стадото си на кан­тара за клане“, споделиха разочарованите стопани.

Независимо от промените в наред­бата за пър­вите изкуп­вачи, продъл­жават проб­лемите с предаването на бивол­с­кото мляко. Фер­мерите са принудени да го продават като краве и така стават двойно ощетени. От една страна те получават по-ниска цена за цен­ното бивол­ско мляко, а от друга не могат да си осигурят необ­ходимите документи за обвър­заната под­к­репа. Един­с­т­веният изход, който стопаните виж­дат за оцеляването си, е мес­т­ното сдружаване и изг­раж­дането на малки ман­дри за произ­вод­с­тво на фер­мер­ски млечни продукти.