Жънем с 20 % по-малко жито това лято

Жънем с 20 % по-малко жито това лято

Въпреки дъждовете проблемът със сушата остава, особено в Добруджа и части от Южна България

Месец преди жът­вата зър­ноп­роиз­водителите са обнадеж­дени за със­тоянието на пшеничената реколта, която заради сухата есен и меката зима имаше опас­ност да бъде сериозно провалена. След пролет­ните дъж­дове, които не бяха пов­семес­тни, но в началото на април все пак имаха икономическа значимост, нивите са в добро със­тояние и при под­ходящи условия по време на жът­вата очак­вам рекол­тата тази година да бъде около 5 милиона тона, или приб­лизително 20 на сто под ожънатото през миналата година, посочи за Синор.БГ Ангел Вукодинов, произ­водител от град Съединение.

Стажът ми като зър­ноп­роиз­водител е над 20-годишен, но за първи път тази година пшеницата ми поникна на 2 януари, което се дъл­жеше на изк­лючително теж­кото без­водие в южните части от страната“, припомни зър­ноп­роиз­водителят. Въп­реки дъж­довете проб­лемът със сушата обаче остава, особено в Доб­ру­джа и части от Южна Бъл­гария, посочи и Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите. За пример той даде Североиз­точна Бъл­гария, където майс­ките валежи са доста слаби. Къс­мет с по-напоителни дъж­дове извадиха един­с­т­вено колегите от Северозападна, Цен­т­рална и отчасти в Южна Бъл­гария, където кар­тината е доста шарено, посочи още Кос­тадинов.

За стопаните кар­тината с поч­вената влагозапасяемост е доста тревожна, тъй като около Съединение от първи сеп­тем­ври 2018 г. досега са пад­нали едва между 250 и 280 литра на квад­ратен метър, посочи Вукодинов. Като припомни, че годиш­ната норма е за поне 500 литра на квад­ратен метър, фер­мерът не очаква със­тоянието да се подобри, тъй като по традиция лет­ните месеци са сухи и горещи. Именно затова и влаж­ността при пшеницата е около 60 процента от необ­ходимото.

При рапицата очак­ванията са тази година реколта да се получи едва от около 1,2 милиона декара площи (от общо засети 3 млн. дка през есента на 2018 г.), тъй като заради сушата повече от половината рапица беше ком­п­рометирана. „Със­тоянието на мас­лодай­ната кул­тура е по-добро в Южна Бъл­гария, така че ще има извес­тна ком­пен­сация за щетите от сушата“, посочи още Вукодинов.

При пролет­ните кул­тури засега със­тоянието изг­лежда стабилно, като заради нис­ките цени на слън­чог­леда фер­мерите в Северна Бъл­гария почти изх­вър­лиха тази кул­тура от нивите си, залагайки основно на царевицата. Така Южна Бъл­гария става основен произ­водител на слън­чог­лед, което се дължи на интен­зив­ното произ­вод­с­тво. Пос­лед­ните данни на минис­тер­с­т­вото на земеделието сочат, че засетите площи със слън­чог­лед тази пролет над­х­вър­лят 7,2 млн. дка, при 6,9 млн. дка през миналата година. При царевицата тази година са засети над 4,4 млн. дка, при 4 млн. през пролетта на 2018 г.