Бясното поскъпване на царевицата в САЩ разбуни европейските пазари

В средата на май цените на царевицата в Щатите избиха стремително нагоре и за броени дни дос­тиг­наха тригодиш­ния ценови връх от $172/т на бор­сата в Чикаго и $190192FOB, в срав­нение $140/т и $167170FOB на 13 май 2019 г. Стремител­ното ценово рали на най-голямата зър­нена борса в света беше предиз­викано от драматич­ното забавяне на сеит­бата вслед­с­т­вие на порой­ните дъж­дове в Сред­ния Запад. В средата на май Минис­тeр­с­т­вото на земеделието на САЩ (USDA) инфор­мира, че са засети само 30 на сто площи, при среден показател от пос­лед­ните пет години — около 66%. Надеж­дите на американ­с­ките фер­мери за догон­ване на нор­мал­ния график през втората половина на месеца не се оправ­даха. Американ­с­ките синоп­тици прог­нозират неб­лагоп­риятно раз­витие на агрометеорологич­ната обс­тановка в царевич­ния пояс през близ­ките дни. Според пос­лед­ния док­лад, пред­с­тавен от USDA в понедел­ник, към 26 май с царевица в страната бяха засети само 58 на сто от планираните площи в срав­нение с 90% към същата дата през пос­лед­ните 5 години, отбелязва в комен­тар за Синор.БГ Игор Вален­тович.

Бяс­ното пос­къп­ване на царевицата в САЩ се отрази и върху другите зър­нени кул­тури. Впрочем това е напълно логично като се има пред­вид, че Щатите са най-голям износител на царевица в света — около 60 млн. тона или 35% от глобал­ния екс­порт. Цените на пшеницата на американ­с­кия пазар пос­лед­ваха въз­хода на фураж­ните котировки, като при отк­риване на Чикаг­с­ката борса на 29 май юлс­кият кон­т­ракт мека чер­вена зимна пшеница стигна нивото от $190/т и то при положение, че само доп­реди 10 дни се тър­гуваше на същата борса по $155160/т.

Стремител­ният ценови въз­ход в Щатите обърна век­тора на раз­витие на пазарите на Стария кон­тинент. На 13 май сеп­тем­в­рийс­кият кон­т­ракт пшеница зат­вори на бор­сата в Париж на рав­нище EUR168,75/т, а при отк­риване на бор­сата на 29 май цената му скочи до EUR187,25/т. Физичес­кият пазар след­ваше динамиката на фючър­сите. Според тър­гов­ски източ­ници понас­тоящем екс­пор­т­ните котировки на френ­с­ката пшеница 11,512% протеин се движат около EUR195/т., в срав­нение с EUR185-187/т., в средата на месеца е около EUR170FOB през същия период на 2018 г.

Комен­тирайки стремител­ното ценово покач­ване тър­гов­ците отбеляз­ват, че за раз­лика от Щатите метеорологич­ните условия в Европа и специално в страните основни износителки на пшеница в чер­номор­с­кия регион (Русия, Украйна) са благоп­риятни за новата реколта и по тази причина жит­ните котировки в Евросъюза нямат дъл­гос­рочен позитивен потен­циал.