Фонд „Земеделие“ тотално се оплете с методиката за санкциите за скандалните къщи за гости, отхвърлена от съда

Фонд „Земеделие“ тотално се оплете с методиката за санкциите за скандалните къщи за гости, отхвърлена от съда

След като пет месеца мъл­чаха по въп­роса за съдеб­ните дела около фал­шивата методика за сан­к­циониране на нарушения при изпъл­нението на проекти по ПРСР, изработена от бив­шия шеф на фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, вчера от фонд „Земеделие“ пратиха нищо не каз­ващо прес­съоб­щение по окон­чател­ното решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд ВАС, обявено преди ден.

Ще припом­ним, че пет­ч­ленен със­тав на ВАС окон­чателно определи за нищожна методиката за определяне на сан­к­циите след плащане по проекти по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони 20072013г., позовавайки се на чл. 76, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс АПК. Според него „нор­матив­ните админис­т­ративни актове се издават от изрично овлас­тени от Кон­с­титуцията или от закони органи и ком­петен­т­ността не може да бъде прех­вър­лена“, се посочва в решението на съда.

Изпъл­нител­ният дирек­тор на фонд „Земеделие“ не е овлас­тен нито то Кон­с­титуцията, нито от друг орган да издава нор­мативни админис­т­ративни актове. Лип­сата на ком­петен­т­ност винаги води до нищож­ност на издадения акт. Установено е също, че нор­матив­ният акт не е обнарод­ван в „Дър­жавен вес­т­ник,“ което само по себе си е тежко нарушение и води до неговата нищож­ност“, гласи окон­чател­ното решение на ВАС.

По повод това решение от фонд „Земеделие“ пус­наха твърде мъг­ляво прес­съоб­щение, от което изобщо не се раз­бира дали дър­жавата трябва да връща на нарушителите вече наложените глоби. В пър­вото изречение беше заявено, че „фонд „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на сан­к­циите след плащане по проекти по ПРСР 20072013г. съоб­разно окон­чател­ното решението на пет­ч­лен­ния със­тав на съда. По този начин ще бъдат избег­нати бъдещи претен­ции от страна на бенефициенти, сан­к­ционирани съг­ласно отменената методика“. По кой начин обаче ще бъдат избег­нати бъдещите сан­к­ции, в прес­съоб­щението от фонда не се обяс­нява и е близко до ума човек да се запита дали фон­дът трябва да връща вече наложените по тази методика сан­к­ции на нарушителите.

Пред БНР юрист от фонд “Земеделие“ обясни, че сан­к­циите не би тряб­вало да се връщат, защото този акт не е бил обявен за незаконен към края на май 2019 г. Мотивите на юриста се основаваха на основ­ния прин­цип в правото, че нито един съдебен акт не дейс­тва със стара дата.

Дотук добре, но в прес­съоб­щението на фонда има още едно логически мъг­ляво изречение, по което ще се наложи под­робно разяс­нение. С него се казва, че „всички проекти по ПРСР 20072013г., намиращи се в етап на мониторинг на изпъл­нението, ще продъл­жат да бъдат под кон­т­рол на методиката, която отговаря на раз­поред­бата на съда“. А ние питаме коя е методиката, отговаряща на раз­поред­бите на съда. И затова чакаме пореден отговор от прес­цен­търа на фонда. Защото досега никой не казва дали има стара методика и изобщо как се налагат сан­к­ции по неиз­пъл­нени проекти, комен­тира Синор.БГ.