Чумата умори вече пет ферми със 141 хиляди прасета

Чумата умори вече пет ферми със 141 хиляди прасета

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) е доказала огнище на африкан­ска чума по свинете (АЧС) и в индус­т­риална ферма в свищов­с­кото село Бъл­гар­ско сливово, като това е първи случай в голям обект във Великотър­нов­ско. В засег­натия свинеком­п­лекс се отг­леж­дат 17 000 животни. Това е петата ферма, поразена с чума, в резул­тат на което за броени дни от кар­тата на мисоп­реработ­вател­ната ни индус­т­рия изчез­наха 141 хиляди прасета.

Заради заразата е свикана облас­т­ната епизоотична комисия в град Свищов. Пред­п­риети са мерки за кон­т­рол и лик­видиране на заболяването. Пред­с­тои принудител­ното убиване по хуманен начин и обез­в­реж­дането на всички заразени и кон­так­тни свине в засег­натия обект, както и на свинете в рис­ковата зона с неясен здравен статус и произ­ход, при спаз­ване на нор­матив­ните изис­к­вания, допъл­ниха от БАБХ.

Във втор­ник стана ясно, че и в силис­т­рен­с­кото село Попина е отк­рита африкан­ска чума в индус­т­риален свинеком­п­лекс със 17 000 животни. Заради болестта в областта в сряда бе обявено бед­с­т­вен оположение. Пак във втор­ник положител­ните проби за наличие на болестта дадоха две отс­т­реляни диви прасета в Ловно стопан­с­тво в парк “Родопи“. Чакат се официал­нити резул­тати от референ­т­ната лаборатория. Ако те се пот­вър­дят, това ще е първи случай на раз­п­рос­т­раняване на заболяването в Южна Бъл­гария. В стопан­с­т­вото ще се извърши така наречения под­борен лов.

Заместник-областният управител на Плов­див посъветва час­т­ните стопани да се съоб­разят с пред­писанията да заколят прасетата в час­тни стопан­с­тва в 20-километровите зони около индус­т­риал­ните свинеферми. Срокът за това изтича в петък, а от след­ващата сед­мица екипи на Бъл­гар­с­ката аген­ция за безопас­ност на храните ще започ­нат проверки по час­т­ните дворове.