5 август:Започна 4-ият ден от протеста на малките свиневъди край с. Крушаре

5 август:Започна 4-ият ден от протеста на малките свиневъди край с. Крушаре

Започна чет­вър­тият ден от протеста на мал­ките свиневъди, които зат­вориха пътя Ямбол-Сливен край село Крушаре, община Сливен в петък. Те заявяват, че няма да изпъл­нят заповедта да убият домаш­ните си животни във фер­мите, който попадат в 20-километровата зона около индус­т­риал­ните свинеком­п­лекси. В пър­вия ден от сед­мицата ветеринар­ните власти трябва да започ­нат проверки в селата дали заповедта е изпъл­нена и там, където отк­рият домашни свине, да ги евтаназират и заг­робят, след което да сан­к­ционират стопаните.По време на протеста, организиран в Пазар­джик в петък, премиерът Бойко Борисов и земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева раз­решиха срокът за убиване на живот­ните в областта да бъде удъл­жен до 11 август. Борисов обеща по 300 лева на домакин­с­тво, което доб­роволно е зак­лало и складирало прасетата, като сред­с­т­вата ще бъдат изпол­з­вани за дезин­фек­ция на стопан­с­т­вата. 300 лв. ще получат и стопани с унищожени прасета в 3-километровите зони около огнищата. Припом­няме, че д-р Румен Караманов, който има най-голямата свинеферма в страната, изп­лати на всички свиневъди в селата, попадащи в 3-километровата зона до ком­п­лекса, по 250 лева на животно, без значение дали тежи 5 или 150 кг.

Водачът на протеста край Крушаре Вален­тина Василева обясни пред БНР, че хората не са удов­лет­ворени от обещанията за 300 лева, защото засега няма нищо черно на бяло. Освен това според нея е нес­п­равед­ливо индус­т­риал­ните свинеферми да получат обез­щетения в раз­мер на пазар­ната цена на живот­ните, а за мал­ките това да не важи. Относно другото обещание, че след като Африкан­с­ката чума премине, дреб­ните живот­новъди ще получат животни, Василева попита: „Ще им го дадат, ще им го продадат или ще им го подарят?” И даде пример с убитите миналото лято козички на баба Дора от Болярово, за които също е имало обещание, че ще бъдат въз­с­тановени без­въз­мез­дно, но и до днес никой не е нап­равил подобен подарък на жената.

С хората още не е воден раз­говор, а минис­тър Десис­лава Танева е от региона, под­черта Василева. „ Смятам, че не трябва да се цитират думите на премиера Борисов, какво е казал в Пазар­джик, а някой от тях трябва да дойде и да поговори с хората тук”, заяви тя пред национал­ното радио.

Час­тни стопани и соб­с­т­веници на малки свинеферми от Мон­тана и окол­нос­тите на града протес­тираха вчера пред облас­т­ната управа в Мон­тана. Те изразиха несъг­ласие с мер­ките за недопус­кане раз­п­рос­т­ранението на африкан­ска чума по свинете и поис­каха удъл­жаване на срока за клане на домаш­ните прасета до 31 декем­ври тази година.

Недовол­ните зап­лашиха с блокади на пътища и ярос­тна съп­ротива, ако някой се опита да влезе насила в дворовете им, за да умър­т­вява прасета. Те посочиха, че тези прасета са прех­раната на децата им за годината и няма да ги заколят, освен, ако не се докаже, че са заразени. Стопаните заявиха, че не искат да губят пари, заради фер­мата в село Ерден, в чиято 20-километрова зона попадат. Те поис­каха обез­щетение по пазарни цени, ако се стигне до плащане, за да се умър­т­вяват прасета.