Танева забрани ловът на глигани около всяко огнище на чума

Танева забрани ловът на глигани около всяко огнище на чума

Със заповед на минис­търа на земеделието от вчера се заб­ранява ловът в зона от 200 квад­ратни километра около всяко огнище на африкан­ска чума, отк­рити при дива свиня в страната, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Целта е глиганите да не се раз­п­ръс­к­ват и по този начин да раз­п­рос­т­раняват заразата извън даденото огнище, се посочва в мотивите. След изтичане на периода на ограничен дос­тъп ловът се раз­решава, но при определени условия.

Индивидуален лов на дива свиня ще бъде въз­можен от 2 до 4 месеца след установяването на огнището. За индивидуал­ните и групови дружинки без кучета ловът ще се раз­реши в срок от 4 до 6 месеца след избух­ването на пос­лед­ното установено огнище.

Индивидуален и групов лов се раз­решава най-рано 6 месеца след пос­лед­ния случай на заразен глиган, сочи още заповедта.

За всяка област мер­ките се въвеж­дат по пред­ложение на изпъл­нител­ните дирек­тори на аген­цията по горите, шефовете на регионал­ните дирек­ции на БАБХ и дирек­торите на дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия.