Заповедта на БАБХ не е достатъчна, за да ти убият прасето

Заповедта на БАБХ не е достатъчна, за да ти убият прасето

Нека го кажа дос­татъчно ясно:

Хората с прасета в зад­ния двор не желаят да унищожат здравите си животни, за да спасят, евен­туално, други здрави в стопан­с­т­вата. Не желаят също да убиват бременни и майки с малки прасенца. И никой не може да иска от тях да го нап­равят.

Защо ли? Защото не е хуманно.

Няма човещина в такова отношение към живот­ните. А ако няма човещина, в какво очак­ваме да се превър­нат тези хора, за да го сторят.

Всъщ­ност, отказ­вайки да изпъл­нят раз­пореж­данията, хората отказ­ват да променят човеш­кото в себе си. И намирам това за напълно оправ­дано.

Аргумен­тът, че мал­ките стопани не били регис­т­рирани не е от значение в случая. Регис­т­рацията е във връзка с тър­гов­с­ките цели на стопаните и отношенията им в кон­тек­ста на земедел­с­ката политика на дър­жавата и ЕС, а в случая няма тър­гов­ски елемент при този вид добиване на храна за соб­с­т­вени нужди.

Освен това, касае се за соб­с­т­веност.

Живот­ното, което отг­леж­дат вкъщи, се третира като вещ, следователно не е дос­татъчно да бъде издадена заповед на аген­цията за безопас­ност на храните (БАБХ). За да влезе принудително пред­с­тавител на дър­жавата в дома ти и да унищожава как­вато и да било вещ в нея, ще трябва много повече от една заповед. Много повече!

Грета Ганева е адвокат. Водила е дела по правата на човека пред съда в Страс­бург. Тек­с­тът е от профила й във “Фейс­бук“