Фермер готов да се самозапали заедно с 2000 негови прасета

Фермер готов да се самозапали заедно с 2000 негови прасета

30 години е развивал стопанството си, а сега държавата иска да унищожи поминъка му, казва Желязко Христов

Желязко Хрис­тов, свиневъд в Сливен­ско, се закани да изгори фер­мата си и да пламне заедно с нея. Той се занимава с този биз­нес от 1993 година и никога не е тър­сил дър­жавни или европейски суб­сидии — винаги е раз­читал на биологични храни и се старае да гледа “щас­т­ливи прасета“. Това е основен поминък за семейс­т­вото, което гледа и други животни, комен­тира той пред НоваТВ. Фер­мата е с около 2000 прасета, сер­тифицирана е, произ­водителят е регис­т­риран и не иска да почва от нулата, за да се раз­вива пак още 30 години. “Това ми е целият живот“, комен­тира Хрис­тов, който е готов да емиг­рира, ако дър­жавата унищожи поминъка му.

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните — БАБХ започва проверки в лич­ните стопан­с­тва в 20-километровите зони, служители проверяват дали стопани са умър­т­вили доб­роволно домаш­ните си прасета, съоб­щава БНТ. Започ­ват проверки в селата около Индус­т­риал­ната зона на Раков­ски, Стряма и Белозем в Плов­див­ска област. Пред­писанията на аген­цията изтекоха в петък и ако соб­с­т­вениците не са ги спазили, ветеринар­ните власти ще започ­нат принудителна евтаназия на животни. Заб­ранява се и дос­тъпът на туристи до хижа “Здравец“, за да се избегне въз­мож­ност за раз­п­рос­т­ранение на заразата.

8000 прасета от свинеком­п­лекса в силис­т­рен­с­кото село Вет­рен, се очаква да бъдат евтаназирани в близ­ките дни. 30 огнища на заразата при домашни животни и 27 при диви прасета са установени в Бъл­гария. Чумата в трите свинеком­п­лекса в Русен­ско може да унищожи 20% от индус­т­риално отг­леж­даните прасета.

Според мик­робиологът и ветеринар проф. Христо Най­ден­ски, заразата може да се пренася от мухи и комари . Дори живот­ното да остане живо, то продъл­жава да носи вируса и още 56 години Бъл­гария ще има проб­леми с чумата, независимо дали ще се потуши сегаш­ния пик на болестта. При най-лошия сценарий, свиневъд­с­т­вото ще се въз­с­тановява с години. Ситуацията е без­п­рецеден­тна и се налагат много сериозни мерки, комен­тира професорът и добави, че е нямало данни за движението на чумата, които да помог­нат Бъл­гария да се под­готви по-добре.