Нищо интересно в стратегията за борба с Африканската чумяа,писана „на крак”

Нищо интересно в стратегията за борба с Африканската чумяа,писана „на крак”

Стратегията за борба с Африкан­с­ката чума по свинете (АЧС), пред­с­тавена от зам.-министър Янко Иванов събра екс­перти и учени по ветеринар­ните науки в Тракийс­кия универ­ситет в Стара Загора. Земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева прис­тигна със закъс­нение след обсъж­дането, предимно за да благодари на науч­ния потен­циал от универ­ситета за помощта оказана срещу силно зараз­ната болест. Присъс­т­вали на обсъж­дането на стратегията раз­казаха, че зам.-министър Янко Иванов споделил пред ветеринар­ните учени, че през изминалата нощ е писал документа „на крак”.

Стратегията, пред­с­тавена пред жур­налисти от проф. Михни Люц­канов, декан на Ветеринар­номедицин­с­кия факул­тет, включва три основни пун­кта. Първо, да се раз­реди популацията на свине в личен двор, так където има индус­т­риални ферми. След преминаване на АЧС, фер­мите тип „заден двор” да се репопулират, но вече отговаряйки на минимални мерки за биосигур­ност. Домаш­ните животни съот­ветно трябва да се регис­т­рират и иден­тифицират, а дреб­ните живот­новъдите да бъдат обучени за преван­тив­ните мерки срещу заболявания. Вторият акцент на стратегията е да се проверят сис­темите за биосигур­ност в индус­т­риал­ните свинеферми. Ще бъдат съз­дадени екс­пер­тни работни групи, които ще оценят доколко ком­п­лек­сите са защитени, така че ако има пропуски, да се вземат нав­ременни мерки. Третата точка от стратегията е да се намали популацията на диви свине и да се пос­тавят под кон­т­рол стадата с Източ­нобал­кан­ски свине. Пос­лед­ните наб­рояват около 56 хиляди в страната.

Десис­лава Танева съобщи, че между 75 и 90% от живот­ните във ферми тип „заден двор” са доб­роволно убити, а месото усвоено. Тя допълни, че не знае какъв е броят им, но допълни, че те пред­с­тав­ляват 4% от броя на свинете в промиш­лени свинеферми. Смет­ката на Агро Плов­див показва, че ако регис­т­рираните в БАБХ свине са общо 1,5 млн. по данни на Цен­търа за оценка на риска по хранител­ната верига, то свинете в заден двор трябва да са 60 000. Ако 90% от тях вече са усвоени, от миналия уикенд досега под ножа са минали 54 хиляди свине и прасенца.

Минис­тър Танева не отговори на въп­роса на база на какъв документ (заповед, наредба или рег­ламент) облас­т­ните управители и облас­т­ните дирек­тори на Аген­цията по храните раз­пореж­дат на хората от 20-киломентовите зони около индус­т­риал­ните ферми да заколят прасетата си.