Посред лято безбожни цени на доматите

Посред лято безбожни цени на доматите

Два лева са елитните розови домати на борсата в Кърналово, в столицата са 6 лева

Доматите у нас покъп­наха драс­тично. Според статис­тиките сред­ната цена за юли е била 1,90 лв. кг. Това пред­с­тав­лява увеличение с 40 на сто повече спрямо 2018 г. Рекор­дьор по цени е столицата. В София за бъл­гар­ски розов домат клиен­тите плащат 5лв. кг, като на места сумата е по-висока. Високи цени има и в градовете Мон­тана, Хас­ково, Бур­гас и Велико Тър­ново.

Тър­говци в село Кър­налово, община Пет­рич обяс­ниха пред bTV, че най-търсен сред пот­ребителите е розовият домат. Най-скъпият продукт на бор­сата е около 2 лв., което по думите им е рядко срещана цена. Тър­гов­ците заявиха, че има цени на домати от 0,70 ст. кг. Произ­водителите недовол­с­т­ват, защото според тях се получава над­ценка на цената от близо 300%.

Според тях това се дължи на преминаването на продукта през няколко тър­говеца, докато стигне до край­ния пот­ребител. Освен това тър­гов­ците изтък­наха, че Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите не отпуска дос­татъчно сред­с­тва за пръс­кане на продук­цията с препарати против болести.