БАН: АЧС може да издържи до 3 г. в замразено месо

БАН: АЧС може да издържи до 3 г. в замразено месо

Кол­кото по радикални и адек­ватни мерки бъдат взети срещу раз­п­рос­т­ранението на африкан­с­ката чума, тол­кова повече ще се скъси периода за борба с тази инфек­ция. Това заяви в студиото пред БНТ проф. Христо Най­ден­ски — дирек­тор на Инс­титута по мик­робиология към БАН. По думите му, все още няма дър­жава, която да се е справила напълно с африкан­с­ката чума, защото вирусът преживява много добре в окол­ната среда. “Много важен е въп­росът с утилизация на труповете на животни, като тези мерки трябва да бъдат адек­ватни“, категоричен е екс­пер­тът.

Той пот­върди и че вирусът на африкан­с­ката чума може да издържи до 3 години в зам­разено месо. “Освен това, вирусът може да живее в осолени шунки във вакуумни опаковки, около 100140 дни в обез­кос­тесно месо. Затова отпадъците са много рис­ков фак­тор. Нужно е час­т­ните стопани трябва да пред­п­риемат мерки за биосигур­ност, да полагат усилия за почис­т­ване и дезин­фек­ция, да няма дос­тъп на насекоми, гризачи и т.н“, продължи професорът.

Самият той обаче сподели, че не е оптимист за справяне с чумата поне в близ­ките 6 месеца. Екс­пер­тът призова и дър­жавата да се включи активно в изс­лед­ванията на учени по раз­работ­ването на вак­сина срещу заразата, макар да приз­нава, че това би било трудно начинание. “Този вирус има геномна плас­тич­ност, въз­можно е да мутира, докато се намери вак­сина срещу него. Някои изс­ледователи не изк­люч­ват в един момент той да стане опасен и за здравето на хората, както в извес­тна степен стана с птичия вирус“, завърши проф. Христо Най­ден­ски.