500 лева глоба за стопаните, отказали „доброволното“ заколение на прасетата си

500 лева глоба за стопаните, отказали „доброволното“ заколение на прасетата си

До 26 август се очаква да се подготвят пълните списъци с хората, които ще получат обещаните компенсации

Вместо да влизат насил­с­т­вено в дворовете на хората от Сливен­ско, Ямбол­ско и Пазар­джишко, които отказаха да колят доб­роволно здравите си прасета, отг­леж­дани в 20-километровата зона около големите свинеком­п­лекси, дър­жав­ните служби са решили да ги глобяват. Сан­к­циите за непод­чинението са от 100 до 500 лева, затова непокор­ните стопани очевидно ще трябва да заколят живот­ните си.

Голяма част от кметовете, които само преди десетина дни зас­танаха на страната на мес­т­ните хора срещу мер­ките за нераз­п­рос­т­ранението на африкан­с­ката чума по свинете (АЧС), са се пок­рили, излизайки в отпуск, комен­тираха за национал­ното радио протес­тиращи от региона. Осъз­навайки безиз­ход­ността на положението си, редица стопани зак­лаха здравите си животни.

На всички тях дър­жавата обеща по 300 лева като обез­щетение за загубата и за раз­ходите, които ще нап­равят по дезин­фек­ция на дворовете. До 26 август се очаква да се под­гот­вят пъл­ните списъци с хората, които ще получат ком­пен­сациите.

За стопаните около огнищата на зараза, които задъл­жително трябва да обез­паразитят дворовете си, трябва да изпол­з­ват специални препарати срещу вируса на АЧС, затова екс­перти съвет­ват те да потър­сят за кон­сул­тация мес­т­ните ветеринари.