Малки и средни земеделци учредиха своя асоциация, с която ще се защитават пред институциите

Малки и средни земеделци учредиха своя асоциация, с която ще се защитават пред институциите

“Учредява се Национална асоциация за защита на земедел­с­ките стопани. Това което провокира ней­ното учредяване е, че до момента дреб­ните и средни земедел­ски стопани нямат легитимно пред­с­тавител­с­тво”. Това каза за БГНЕС Димитър Пет­ков, който е земедел­ски произ­водител от Пазар­джик и учас­тва в учредяването на организацията. Пет­ков добави, че тя няма да пред­с­тав­лява само стопаните, които отг­леж­дат прасета в зад­ния двор, а всички малки произ­водители, които се занимават със живот­новъд­с­тво или рас­тениевъд­с­тво.

Исканията ни са за повече яснота и кон­к­ретика от дър­жав­ните инс­титуции за бър­зото изп­лащане на обез­щетенията, които бяха обещани от премиера Бойко Борисов, както и да бъде фор­мулиран съот­вет­ния ред, по който ще се получат. По същия начин трябва да се пред­с­тавят пред хората какви ще бъдат изис­к­ванията за отк­риване на безопасна ферма в зад­ния стопан­ски двор, там където хората имат право да отг­леж­дат до 5 прасета“, обясни той и уточни, че дър­жавата има вина да се отг­леж­дат нерег­ламен­тирано животни, тъй като кон­т­ролът от нейна страна е изк­лючително слаб. Според него е важно да се гаран­тира защитата не само на индус­т­риал­ните ферми, а и на мал­ките и средни стопани, защото в момента всичко, което се прави е именно в интерес на големите.

Попитан дали ще искат оставки, Пет­ков каза, че това не е тяхна работа и това не е част от целите и задачите им, и това е от ком­петен­цията на хората, които наз­начават дирек­торите и минис­т­рите. Той не пожела да комен­тира дали пред­п­риетите мерки за справяне с чумата са правилни, но беше категоричен, че трябва този поминък трябва да остане. Пет­ков изрази и несъг­ласие с искането на индус­т­риал­ните фер­мери, които първо обещали да дадат прасета на мал­ките стопани, а след това поис­кали от дър­жавата да се заб­рани отг­леж­дането на прасета в заден двор.